Xã hội
Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm
02:56 PM 01/07/2020
Nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa mại dâm, trong 6 tháng đầu năm 2020, các sở ban, ngành và UBND huyện, thành phố của Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người dân về mại dâm, định hướng giá trị lối sống lành mạnh, thay đổi hành vi của người vi phạm, nêu gương người tốt, việc tốt, địa phương có cách làm hiệu quả, mô hình tốt trong phong trào phòng, chống mại dâm.
Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các phòng, ban chuyên môn triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua nhiều hình thức, như: tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền lưu động, lồng ghép với các chương trình tập huấn, đưa tin bài trên phương tiện thông tin đại chúng và phát hành các ấn phẩm truyền thông... Nội dung tập trung vào chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm; tác hại của mại dâm; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
Hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm luôn được các ngành, các cấp tỉnh Sơn La chú trọng
Cụ thể, xây dựng và phát sóng trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh, được 145 tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm và các vấn đề có liên quan; 26 chuyên mục phát thanh, 18 chuyên mục truyền hình về “toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”, biên dịch phát sóng bằng tiếng Thái, tiếng Mông trong các chương trình tiếng dân tộc…; xây dựng nội dung tờ rơi, tờ gấp, áp phích tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống mua bán người; phối hợp với Báo Lao động - Xã hội đăng tải nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm và phòng, chống mua bán người; xây dựng nội dung tổ chức tập huấn cho cán bộ 204 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh...
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp đã tổ chức được 4.021 cuộc tuyên truyền, với tổng số 273.560 lượt người nghe, trong đó có nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm. Thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng 305 vụ việc cho 305 đối tượng có yêu cầu trợ giúp pháp lý; trong đó có một số trường hợp liên quan đến tội phạm mại dâm.
Các ngành đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn mại dâm vào các buổi sinh hoạt của Công đoàn, Đoàn thanh niên, phát động các phong trào thi đua phòng, chống tệ nạn xã hội và cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội; đưa công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm vào các các buổi sinh của cơ quan… Các cấp hội, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc trên địa bàn, tập trung trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng hoạt động cho thành viên về kiến thức trong công tác tuyên truyền phòng ngừa mại dâm, bảo vệ truyền thống văn hóa của dân tộc. Tăng cường công tác vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới”; phong trào “bảo vệ an ninh tổ quốc”; tổ chức các buổi mít tinh, tọa đàm về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS;
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các hoạt động truyền thông, như phát sóng trên đài phát thanh - truyền hình, in treo pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, băng rôn, khẩu hiệu đến các xã, bản, cụm dâm cư; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội. Cùng với công tác tuyên truyền, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành các hoạt động phòng ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm và triển khai các hoạt động truy quét, triệt phá tệ nạn xã hội trên địa bàn quản lý.
Theo Kế hoạch về phòng, chống mại dâm năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và huyện, thành phố, định kỳ hàng tháng, quý đăng tải thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Đồng thời duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2020 và các năm tiếp theo. Nghiên cứu, áp dụng các mô hình phòng ngừa mại dâm từ xã, phường, trấn phù hợp với điều kiện của tỉnh./.
Huyền Linh