Lao động
Quảng Trị tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp
10:14 AM 17/05/2019
(LĐXH)- Những năm qua, công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp ở Quảng Trị đã đạt được một số kết quả nhất định, bằng nhiều nội dung phong phú, có tính trọng tâm đã kịp thời chuyển tải các chính sách của Đảng và nhà nước đến với người dân và bước đầu đã tạo được sự thay đổi về nhận thức của xã hội về học nghề - lập nghiệp.
Tuy nhiên, việc triển khai công tác tuyên truyền ở một số địa phương ở Quảng Trị vẫn chưa đồng đều, chưa theo kịp và bám sát hoạt động của giáo dục nghề nghiệp trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng. Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp trước yêu cầu của xu thế hội nhập và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngày 02/5/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 1832/KH-UBND về truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.
Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao nhận thức người dân và toàn xã hội về giáo dục nghề nghiệp và công tác phân luồng học sinh THCS, THPT; hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp.
Đối tượng hướng tới của Kế hoạch này là những người học tiềm năng như: học sinh THCS, THPT và gia đình; lao động nông thôn; lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; bộ đội xuất ngũ; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an; học sinh, đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học; các doanh nghiệp và người sử dụng lao động; các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; người dân và các đối tượng khác.
Tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp cho học sinh THPT ở Quảng Trị
Về nội dung truyền thông, kế hoạch nhấn mạnh, công tác tuyên truyền năm 2019 cần tập trung truyền tải các nội dung cụ thể là: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, nội dung truyền thông cụ thể gồm: nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với giải quyết việc làm; chuyển đổi nghề nghiệp trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; công tác đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa học vừa làm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế; về hoạt động cải cách hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác liên quan.
Bên cạnh đó, quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp; về công tác đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp; phối hợp, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, công tác học sinh, sinh viên…
Ngoài ra, công tác truyền thông cũng tập trung vào nội dung tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình về mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp; các mô hình, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến… trong giáo dục nghề nghiệp.
Bám sát các nội dung trên, UBND tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu tất cả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo giấy, báo điện tử, báo hình, mạng internet...); hằng năm, có ít nhất 100 tin/bài viết/chương trình để tôn vinh, tuyên dương và biểu dương những điến hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp.
Tăng cường các giải pháp thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo (đào tạo mới, cũng như đào tạo lại), tuyển dụng và sử dụng người học giáo dục nghề nghiệp nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Đặc biệt, Kế hoạch số 1832/KH-UBND của UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp cần được tổ chức rộng rãi, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nội dung và đối tượng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; bám sát nội dung, yêu cầu của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt đầy đủ và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến giáo dục nghề nghiệp.

Trường An