Thời sự
Quảng Trị chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
04:18 PM 24/03/2022
(LĐXH) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng bộ bộ phận và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo đó, Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 được tổ chức trong thời gian tháng 7 và tháng 8 năm 2022. Đại hội thực hiện các nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi ủy trong nhiệm kỳ (nơi có Chi ủy); bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo quy định.

Đại hội Chi bộ BQL nghĩa trang và đón tiếp thân nhân liệt sỹ (Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị) nhiệm kỳ 2020 - 2022

Để lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Chi bộ và bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý:

Việc kiện toàn Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ phải gắn với việc khắc phục tình trạng Trưởng thôn, bản, khu phố không phải là đảng viên. Thực hiện thống nhất bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố trước khi tổ chức Đại hội Chi bộ. Trong đó, Chi ủy, Chi bộ thực hiện quy trình lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm Trưởng thôn, bản, khu phố, sau đó tiến hành Đại hội Chi bộ. Khuyến khích thực hiện Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng, thôn, bản, khu phố; giới thiệu đồng chí trúng cử Trưởng thôn, bản, khu phố để bầu Bí thư Chi bộ đối với những nơi có điều kiện thuận lợi về nhân sự.
Chi bộ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ là người đứng đầu cơ quan, bộ phận. Chi bộ mới thành lập, chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc còn dưới một năm hết nhiệm kỳ đều tiến hành Đại hội.
Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo và tổ chức tốt việc xây dựng báo cáo chính trị: Đánh giá đúng thực chất việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm rõ ưu khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới.
Công tác tổ chức Đại hội phải được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỹ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Cấp ủy, tổ chức Đảng và Chi bộ; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết tốt những vấn đề tồn tại mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; sau Đại hội có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Chi ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn, bản, khu phố.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng ủy cơ sở trực thuộc triển khai, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Đại hội Chi bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Quan tâm lãnh đạo tốt công tác nhân sự Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và quy trình./. 
                                                                          Nguyễn Trường An