Xã hội
Quảng Ninh: Tổng kết công tác phòng, chống mại dâm và cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020
11:11 PM 17/12/2020
Chiều ngày 16/12/2020, tại Hội trường Trụ sở liên cơ quan số 3 tỉnh Quảng Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết công tác phòng, chống mại dâm và cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ, phương hướng giai đoạn 2021 - 2025. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Minh Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Lê Minh Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH

chủ trì hội nghị

Giai đoạn 2016 - 2020, công tác phòng, chống mại dâm và cai nghiện ma túy đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; sự vào cuộc tích cực của địa phương, tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng và  đã thu được những kết quả tích cực.  Đặc biệt, trong thời gian qua Quảng Ninh là địa phương đi đầu cả nước về việc ban hành những quyết sách quan trọng về cơ chế chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được Trung ương và các tỉnh thành bạn đánh giá cao.
Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cụ thể là: Từ năm 2016 - 2020, thông tin về phòng, chống mại dâm đã được đăng tải trên cơ quan báo chí cấp tỉnh và trung ương ít nhất một tháng một lần; Đến năm 2017, đạt 75% và từ năm 2018 đến nay đạt 100% số xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và được duy trì thường xuyên; 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như: chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người; 53,8% các huyện, thị xã, thành phố (7/13) triển khai thực hiện được các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm thông qua 05 nhóm thực hiện 03 mô hình thí điểm và 08 mô hình phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống mại dâm; Xây dựng, duy trì được 03 mô hình thí điểm phòng, chống mại dâm tại cộng đồng trong đó có mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm; Phát hiện và xử lý nghiêm minh 100% các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.
 

Các tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 

Về công tác cai nghiện ma túy, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch số 1977/KH-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; theo đó: đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội trong công tác cai nghiện ma túy, giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe Nhân dân, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Hình thức cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh vẫn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm và xác định là mũi nhọn chủ đạo trong công tác điều trị cai nghiện ma túy của Tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, Cơ sở đã tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho gần 3.500 lượt người nghiện ma túy đảm bảo an toàn, đúng quy trình, quy định. Cơ sở vật chất của Cơ sở tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện; công tác tổ chức bộ máy được củng cố; các biện pháp điều trị, cai nghiện từng bước được hoàn thiện, đổi mới, tập trung đến các hoạt động tư vấn tâm lý, xã hội, các hoạt động lao động trị liệu và vui chơi, giải trí; công tác an ninh trật tự tại Cơ sở luôn được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng “thẩm lậu” ma túy vào trong Cơ sở, không xảy ra hiện tượng tổ chức bỏ trốn, mất an ninh trật tự nghiêm trọng...; từng bước chuyển dịch từ đơn vị hành chính sự nghiệp sang mô hình đơn vị cung cấp dịch vụ công về cai nghiện ma túy theo đúng tinh thần Đề án đổi mới công tác cai nghiện của Chính phủ. Các xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy đều thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy; giai đoạn 2016-2020, các địa phương đã lập hồ sơ, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 1.254 lượt người nghiện ma túy.
Quang cảnh Hội nghị
Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Minh Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình kế hoạch, cân đối bố trí nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung trong đó có công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy. Đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương bố trí nguồn nhân lực, đặc biệt quan tâm kiện toàn, thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm (Đội 178), Đội công tác xã hội tình nguyện, các mô hình, Câu lạc bộ về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy. Yêu cầu Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tham mưu: (1) Tổ chức rà soát, xác định rõ các mục tiêu, giải pháp cần tập trung ưu tiên đầu tư nguồn lực phấn đấu hoàn thành đạt, vượt kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua kỳ họp tháng 12/2020; tham mưu tổ chức tổng kết, đánh giá hằng năm, giữa kỳ, cả giai đoạn báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh. (2) Nghiên cứu, tham mưu, điều chỉnh, bổ sung quy chế, quy trình phối hợp giữa các ngành chức năng liên quan và các địa phương trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. (3) Rà soát các địa phương triển khai mô hình kém hiệu quả; duy trì nhận rộng các mô hình ở các địa phương có điểm nóng, phức tạp, triển khai có hiệu quả trong giai đoạn tới. (4) Tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 cho sát, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay./.
PV