Xã hội
Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số
11:57 PM 26/02/2022
(LĐXH)-UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định ngày 15/02/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.
UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách; tổng hợp số lượng đối tượng, nhu cầu kinh phí; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách thực hiện hằng năm. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng năm và đột xuất tình hình thực hiện chính sách. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách. Quý IV năm 2025, tổ chức rà soát, đề xuất phương án, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. 
Sở Tài chính: trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách hằng năm thực hiện chính sách. Kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách vào Quỹ bảo hiểm y tế; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, quản lý kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo đúng quy định. 
Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến huyện đến tuyến xã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh; cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 
Báo cáo kết quả công tác khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì ký hợp đồng với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn UBND cấp xã trong việc lập danh sách, quản lý danh sách người dân tộc thiểu số được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách hằng năm thực hiện chính sách. 
Tổng hợp số lượng đối tượng được hưởng chính sách và kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, đề nghị Sở Tài chính chuyển vào Quỹ bảo hiểm y tế theo từng tháng đảm bảo không trùng lắp đối tượng, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của các đối tượng; đồng thời thanh quyết toán kinh phí được cấp theo quy định. ổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số; tình hình thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và gửi Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Định kỳ 6 tháng cung cấp danh sách các xã khu vực III, khu vực II theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đạt chuẩn nông thôn mới cho Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp.
Các Sở, ngành và các Hội, đoàn thể Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
UBND các huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập danh sách đối tượng người dân tộc thiểu số đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tại địa phương. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, nắm rõ quyền lợi khám chữa bệnh được hưởng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Định kỳ (6 tháng và một năm) báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.
Được biết, Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 có hiệu lực từ ngày 24.1.2022, áp dụng cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã khu vực III, khu vực II giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới; xã khu vực III, khu vực II giai đoạn 2016 - 2020, nay không còn xã khu vực III, khu vực II theo Quyết định số 861 (ngày 4.6.2021) của Thủ tướng Chính phủ và xã, thị trấn khu vực I theo Quyết định số 861, chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT.

Theo Nghị quyết số 04, đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 Nghị định số 146 của Chính phủ, ngân sách tỉnh cấp bù đảm bảo hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số chưa được hưởng BHYT do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 hơn 48,8 tỷ đồng./.

Mỹ Hạnh