Lao động
Quảng Bình: Phấn đấu giải quyết việc làm cho hơn 18.000 lao động
04:44 PM 03/04/2021
UBND tỉnh Quảng Bình mới ban hành kế hoạch hành động thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và chỉ tiêu giải quyết việc làm cho hơn 18.000 lao động ở các địa phương.
Xác định đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập sẽ góp phần quan trọng để mọi người dân đều có cơ hội về việc làm, cải thiện kinh tế, đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định. Tuy nhiên, để thực hiện cần phải có thời gian, nhất là trong điều kiện nền kinh tế của đất nước hiện nay đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và suy thoái kinh tế toàn cầu.
Trong kế hoạch hành động năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động, trong đó tạo việc làm cho 10.000 lao động, tạo thêm việc làm cho 8.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh đến cuối năm 2021 xuống dưới 2,4%.

Ngành Xây dựng và sản xuất vật liệu góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 10.000 người, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo 02%, cận nghèo 03% so với năm 2020…
Trước đó, năm 2020, UBND tỉnh Quảng Bình giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 36.000 lao động. Từ báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, cho thấy, đã giải quyết việc làm cho 28.900 lao động, đạt 80,3% kế hoạch năm. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 19.122 người, tăng 23,3% so kế hoạch.
Kế hoạch hành động thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021 nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển lĩnh vực lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn về chuyên môn; kiểm tra, đôn đốc cũng như báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác giải quyết việc làm nêu trên. Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm năm 2021.
Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Tổng chỉ tiêu giải quyết việc làm toàn tỉnh năm 2021 là trên 18.000 lao động, với các hình thức tạo việc làm như: Thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cho 12.500 chỉ tiêu; vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm cho 2.000 chỉ tiêu; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho 3.500 chỉ tiêu.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp huyện để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Theo đó, sẽ tổ chức Hội thảo gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho người lao động theo hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.
Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về việc làm, thu nhập và giảm nghèo là công việc lâu dài, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lồng ghép vào trong các chương trình phát triển; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng, điều chỉnh thể chế, cơ chế, chính sách, xây dựng và triển khai các dự án giảm nghèo. Đồng thời Nhà nước cần quan tâm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, chiến lược mang tính liên vùng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội cho người nghèo tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực và ý thức chủ động thoát nghèo, tạo ra sự phát triển đồng đều, hài hòa giữa các vùng miền. Góp phần ổn định và từng bước nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ lao động thất nghiệp xuống mức thấp nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nhất Linh