Xã hội
Quận Nam Từ Liêm: Tập trung thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội
02:12 PM 22/09/2022
(LĐXH) - Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, song thời gian qua, quận Nam Từ Liêm (thành phố Hà Nội) cũng đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội.
Quận triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm
UBND quận đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đồng thời đưa ra nhiều giải pháp góp phần giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh; tập trung quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và cuộc sống của nhân dân trên địa bàn quận; đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu do Thành phố, Sở Lao động- TBXH giao.
Phòng Lao động - TBXH đã tham mưu UBND quận triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: lao động việc làm, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận. Đảm bảo công tác chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách và chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần và mai táng phí. Tham mưu UBND quận tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày: Tết Nguyên đán Tân Sửu, ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngày Quốc Khánh 2/9, Tết Thiếu nhi 1/6... Tham mưu UBND quận tổ chức hội nghị và hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường triển khai Kế hoạch Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố; Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND quận theo kế hoạch; Điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. 
Trong công tác lao động việc làm, quận thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng nắm bắt tình hình chung về lao động, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, tiền thưởng tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn; Giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm. Tính riêng trong năm 2021, quận đã hỗ trợ tạo việc làm cho 4.509/4.500 lao động đạt 100,2% kế hoạch Thành phố giao. Đối với chính sách người có công, đã thực hiện các chế độ chính sách đối với các đối tượng hưởng chính sách người có công theo quy định. Tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dịp Tết Nguyên đán: Phối hợp, hướng dẫn các phường tổ chức thực hiện đảm bảo công khai chi trả kinh phí tặng quà Tết của Chủ tịch nước, Thành phố và Quận tới các đối tượng chính sách theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Đã tham mưu UBND quận tổ chức các đoàn lãnh đạo quận đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Chỉ đạo đảm bảo kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021, đã ban hành 02 Quyết định điều chỉnh mức trợ giúp xã hội trên địa bàn quận theo Nghị quyết số 09/2021/NĐ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội; Quyết định điều chỉnh mức trợ giúp theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chỉnh phủ. Phối hợp với các phường rà soát thẻ BHYT cho các thành viên hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận Nam Từ Liêm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố đến các thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo quận, BCĐ rà soát hộ nghèo, các hội đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố của 10 phường trên địa bàn quận đảm bảo đúng thời hạn quy định. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn quận không có hộ nghèo, có 281 hộ cận nghèo. Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường trong việc xây dựng phương án và kiểm tra việc triển khai công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân các phường. Phối hợp các đơn vị, triển khai công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân khi có sự cố, thiên tai xảy ra.
Bên cạnh đó, UBND quận chỉ đạo, đôn đốc các phường xây dựng kế hoạch, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bảo vệ chăm sóc trẻ em bằng nhiều hình thức để đông đảo nhân dân được tiếp cận và thực hiện. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần đảm bảo cho mọi trẻ em được vui Tết đón xuân an toàn, vui tươi, lành mạnh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống TNXH góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng tháng, đôn đốc các phường đánh giá tái nghiện và phân công quản lý sau cai gửi phòng để tổng hợp báo cáo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội đảm bảo thời gian theo yêu cầu.
Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện trên địa bàn quận
Theo đánh giá chung, được sự quan tâm của Thành phố, sự tập trung lãnh đạo của Quận ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ; cả hệ thống chính trị quận, phường đã vào cuộc tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Công tác lao động, người có công và xã hội quận Nam Từ Liêm đạt được một số kết quả tích cực, đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021 như: Đã thực hiện giảm nghèo bền vững, không có hộ nghèo; Giải quyết việc làm cho  4.500/4.509 người. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, cụ thể: Đã tặng quà Tết Nguyên đán 2021 của Chủ tịch nước, UBND thành phố, UBND Quận và các nguồn xã hội hóa tới các đối tượng chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, cán bộ hưu trí, mất sức người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định với tổng số 31.241 suất quà, tổng kinh phí tặng quà 13 tỷ đồng.
Trong năm 2022, quận Nam Từ Liêm đang tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Lao động - TBXH; Duy trì, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội; các chính sách khác theo quy định. Chủ động tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động việc làm, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo chỉ tiêu kế hoạch ban hành. Thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Lao động - TBXH để kịp thời đôn đốc thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận năm 2022. Tham mưu UBND quận thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND và các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận.
Cụ thể, quận tập trung duy trì giảm nghèo bền vững, không phát sinh hộ nghèo; Hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ tạo việc làm Thành phố giao; Hoàn thành các chỉ tiêu Đền ơn đáp nghĩa Thành phố giao; Phối hợp với BHXH, UBND các phường cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí cho 100% người có công, mgười cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, phấn đấu 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; Hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc, chỉ tiêu vận động người nghiện ma túy tự nguyện tham gia hình thức cai nghiện phù hợp do Thành phố giao. 100% người nghiện sau khi cai nghiện được quản lý, phân công cán bộ, tình nguyện viên tư vấn, giúp đỡ. Duy trì không để mại dâm hoạt động trở lại tại 02 điểm mại dâm đã triệt phá (Khu vực cầu Đôi phường Phú Đô và khu vực chợ Phùng Khoang phường Trung Văn)./.
Hồng Phượng