Xã hội
Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và nhân rộng mô hình hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và nhân rộng mô hình hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện
(LĐXH)-Gần 1.000 nạn nhân bị mua bán trở về là con số được các cơ quan chức năng tiếp nhận, tổ chức gặp gỡ, tư vấn và thực hiện chế độ hỗ trợ để tái hòa nhập cộng đồn...
1 2 3 4 5 6 7