Thời sự
Những giải pháp và kiến nghị trong công tác XKLĐ ở Hà Nội
11:10 AM 27/10/2017
(LĐXH) - Kết quả trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở Hà Nội đã góp phần không nhỏ trong công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Nhiều thị trường lao động có chất lượng đã tiếp nhận lao động của Hà Nội đến làm với mức lương cao và ổn định…
Nhiều lao động vẫn phải chịu nhiều khoản chi phí không đáng có khi đi xuất khẩu lao động
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện Hà Nội cũng còn những hạn chế, tồn tại do các doanh nghiệp, cá nhân đưa người lao động đi xuất khẩu chấp hành các quy định pháp luật còn chưa nghiêm túc, dẫn đến người lao động phải qua nhiều đầu mối trung gian, chịu nhiều chi phí, vượt quá quy định của nhà nước khi đi xuất khẩu lao động.
Bên cạnh đó, trình độ của người lao động tham gia xuất khẩu lao động chưa cao chủ là lao động phổ thông với trình độ tay nghề và ngoại ngữ thấp. Công tác thông tin tuyên truyền chưa sâu rộng dẫn đến người dân được tiếp cận ít với các thông tin về xuất khẩu lao động, mặc khác nhận thức của người dân về xuất khẩu lao động còn chưa đầy đủ, tâm lý kén chọn việc làm, thu nhập của lao động Hà Nội còn rất nặng nề. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã có song chỉ tính đến những đối tượng đặc thù như đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách khác chưa có cơ chế chính sách cụ thể  hỗ trợ cho tất cả người lao động khi tham gia xuất khẩu lao động.
Công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn còn khó khăn. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, dẫn đến khó khăn cho cơ quan nhà nước trong việc quản lý và nắm được thông tin, số lượng lao động đi xuất khẩu lao động trong kỳ.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lao động tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, chỉ tiêu và kế hoạch về lĩnh vực xuất khẩu lao động, Hà Nội đã chủ động đưa ra những giải pháp và kiến nghị, cụ thể là:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người lao động, gia đình người lao động giảm thiểu tình trạng lao động hết hạn hợp đồng không về nước, tạo cơ hội  việc làm cho lao động trong nước.
- Mở rộng nhóm đối tượng được hưởng ưu đãi từ dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là những lao động có trình độ nhưng điều kiện kinh tế gia đình gặp khó khăn.
- Nâng cao chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuân thủ các tiêu chuẩn trong tuyển chọn, phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp dịch vụ và chính quyền địa phương để tuyển chọn được những lao động có nhận thức tốt và thực sự có nhu cầu đi làm ở nước ngoài.
- Thông tin rộng rãi danh sách các công ty và chi nhánh có chức năng hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng người lao động bị lừa đảo. Kiên quyết xử lý các vi phạm của cá nhân và doanh nghiệp để chấn chỉnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhằm hạn chế nạn cò mồi, lừa đảo, giảm chi phí cho người lao động.
- Triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ nâng cao năng lực hoạt động thông qua cung cấp thông tin, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ đào tạo cán bộ.
- Đẩy mạnh khai thác nhu cầu lao động trong các lĩnh vực và các nghề mới, đòi hỏi trình độ cao cả về tay nghề và ngoại ngữ…Nghiên cứu phát triển các thị trường mới ở Châu Âu, Châu Mỹ...đồng thời củng cố các thị trường truyền thống thông qua việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa lao động bỏ hợp đồng, lao động hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại làm việc bất hợp pháp.
 NHB