Xã hội
Nhìn lại 6 năm thực hiện Nghị quyết 76 của Quốc hội về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở Sơn La
11:47 AM 23/10/2020
(LĐXH) - Có thể khẳng định trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sơn La đã tổ chức thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc, diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.
Thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, tỉnh Sơn La đã xây dựng, ban hành chính sách riêng của địa phương để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững như: Định mức hỗ trợ một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2014-2015; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La; mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Nhà nước cho dự án phát triển sản xuất, da dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2018-2020. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung được giao theo từng lĩnh vực đảm bảo đạt hiệu quả của chương trình. Thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 về phê duyệt Đề án hỗ trợ và phát triển kinh tế - xã hội dân tộc La Ha giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La…
Nuôi cá lồng bè giúp nhiều gia đình ở huyện Thuận Châu thoát nghèo
Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương giao, công tác lồng ghép, huy động các Chương trình MTQG và các Chương trình, dự án khác được chính quyền địa phương các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện. Việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo hàng năm được lồng ghép với các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, các chính sách khác (Chính sách vay vốn tạo việc làm, khuyến nông, khuyến công, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt và một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản của địa phương...). Việc sử dụng các nguồn vốn huy động ngoài ngân sách  được giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch nên không để ra sai phạm trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn này.
Trong năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, Đảng và nhà nước đã ưu tiên đầu tư phát triển các các chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng cao, cải thiện, diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã thay đổi rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh, hạ tầng cơ sở (đường giao thông, đường điện, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi…) được đầu tư đồng bộ. Phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm. Niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và nhà nước được củng cố và tăng cường. Khối đại đoàn kết các dân tộc được xây dựng vững chắc. Tuy nhiên vẫn còn khoảng cách chênh lệch cũng như mức sống giữa các vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh, sự chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tình trạng hộ nghèo và cận nghèo ở vùng dân tộc thiểu số còn cao, tính đến cuối năm 2019, hộ nghèo là người DTTS của tỉnh là 25,42%.
Các cấp ủy, chính quyền, địa phương phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Nhờ đó đã khuyến khích, phát huy vai trò, sáng kiến và nguồn lực đối ứng của người dân và cộng đồng trong quá trình thực hiện mô hình giảm nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo. Góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, củng cố phát triển quốc phòng, an ninh và vùng biên giới của tỉnh.
Trong những năm qua,  tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách lớn đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, cho các chương trình, dự án, chính sách chủ yếu sau: Chương trình 135; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định 102/2009/QĐ-TTg hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017-2020; Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và Bình đẳng giới theo Quyết định 498/QĐ-TTg và Quyết định 1898/QĐ-TTg, Quyết định 1163 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến hết năm 2019 đã có trên 40.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất; 6.046 lượt hộ được vay vốn đầu tư công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 8.514 lượt hộ được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh ở vùng đặc biệt khó khăn; 2.563 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay ưu đãi nhằm giúp người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà ở, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường nghề.
Có thể khẳng định rằng trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sơn La đã tổ chức thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc, diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá; lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng tốt hơn, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm đã tạo cho đồng bào các dân tộc phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Những kết quả to lớn đó đã góp phần rất quan trọng trong việc phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sơn La vẫn còn đứng trước những khó khăn, thách thức như: Theo phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2030, Sơn La là một tỉnh có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao chiếm: 83,41% dân số của cả tỉnh, bằng 7,33% dân tộc thiểu số của cả nước, với 126 xã vùng III, chiếm 8,17% xã vùng III trong cả nước (theo số liệu rà soát của Ủy Ban Dân tộc tổng hợp tính đến 31/12/2019).  Sơn La còn 71.798 hộ nghèo, đứng đầu cả nước; tỷ lệ hộ nghèo 25,42% đứng thứ 4 cả nước.
Để tiếp tục đưa Nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Sơn La, năm 2020 và những năm tiếp theo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận TQVN và các đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc phải triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ. Xác định đây là thời cơ vàng đối với nhân dân các dân tộc Sơn La để vươn lên cần phải tiếp tục tập trung các nguồn lực để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

 Mỹ Linh