Văn hóa - Thể thao
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật công bố ấn phẩm xuất bản lần thứ I năm 2020
03:35 PM 24/07/2020
(LĐXH) Ngày 23/7, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020.Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật Phạm Chí Thành cho biết, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của đông đảo bạn đọc, từ đầu năm đến nay, nhà xuất bản đã cho ra mắt gần 400 ấn phẩm về lĩnh vực chính trị, pháp luật, kinh tế, lịch sử, văn hóa - xã hội, phân bổ theo các nhóm chủ đề, gồm: Sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 
Trong số nhiều ấn phẩm phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII Đảng tiêu biểu là cuốn sách “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020 của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Cuốn sách tuyển chọn những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội.
Theo đó, “công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc”.
Bên cạnh đó, cuốn sách giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021-2026: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Về sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam đã được tiến hành từ năm 2002.
Chương trình do đồng chí Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập và xuất bản. Đến nay, Chương trình đã hoàn thành 3 đợt và triển khai biên tập và xuất bản đợt 4.
Trong đó, cuốn sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, phục vụ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận. Qua các nội dung phân tích cho thấy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng.
Cuốn sách Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An sưu tầm, biên soạn với hơn 700 trang tư liệu ảnh quý, cuốn sách được xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, đã hệ thống, khắc họa sinh động, sâu sắc những hoạt động quốc tế, ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện phong phú tư tưởng, nghệ thuật, phong cách ngoại giao đặc sắc của Người, toát lên tình cảm thắm thiết, niềm tin yêu, kính trọng và sự tôn vinh của Đảng ta, dân tộc ta và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cũng giới thiệu nhiều ấn phẩm tiêu biểu khác, như: Dân chủ, nhân quyền - mũi nhọn trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch của Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng; Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương; 70 năm tác phẩm Cần, kiệm, liêm, chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...
Thảo Lan