Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo qui định hiện hành và kiến nghị hoàn thiện Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo qui định hiện hành và kiến nghị hoàn thiện
Bài viết tập trung vào tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, trên cơ sở đó để đưa ra một số kiến nghị, bổ sung để hoàn thiện quy định của pháp luật về BHXH.
3 4 5 6 7 8 9