Một số giải pháp giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam Một số giải pháp giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam
(LĐXH - Từ năm 2016-2020, Việt Nam bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới hướng tới giảm nghèo bền vững, tiếp cận đa chiều theo xu hướng chung của các nước trên thế giới. Đ...
3 4 5 6 7 8 9