Huy động vốn ở các huyện nghèo: Thực trạng và giải pháp Huy động vốn ở các huyện nghèo: Thực trạng và giải pháp
Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo đối với các huyện miền núi,...
3 4 5 6 7 8 9