Hệ thống chăm sóc xã hội ở Việt Nam – Hiện tại và tương lai Hệ thống chăm sóc xã hội ở Việt Nam – Hiện tại và tương lai
Chăm sóc xã hội (CSXH) là một trong 3 hợp phần của chính sách trợ giúp xã hội (trợ cấp tiền mặt, cứu trợ khẩn cấp và CSXH), là hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã h...
3 4 5 6 7 8 9