Trợ giúp có tính đột xuất nạn nhân thiên tai: Thực trạng và khuyến nghị Trợ giúp có tính đột xuất nạn nhân thiên tai: Thực trạng và khuyến nghị
Hoạt động trợ giúp có tính đột xuất hay cứu trợ khẩn cấp được thực hiện ở hầu hết các nước trên thế giới, vì không phải chỉ có các thảm họa thiên tai mà còn rất nhiều ...
3 4 5 6 7 8 9