Một số định hướng xây dựng Dự án Luật phòng, chống mại dâm Một số định hướng xây dựng Dự án Luật phòng, chống mại dâm
Trong những năm qua, công tác phòng, chống mại dâm đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, bất cập. Tệ nạn mại dâm vẫn còn diễn b...
1 2 3 4 5 6 7