Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và chính sách an sinh xã hội Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và chính sách an sinh xã hội
An sinh xã hội (ASXH) và phát triển kinh tế là hai mặt của cùng một vấn đề, có mối quan hệ hữu cơ, gắn kết mật thiết, không thể tách rời.
1 2 3 4 5 6 7