Để thực hiện có hiệu quả quyền được bảo vệ của trẻ em Để thực hiện có hiệu quả quyền được bảo vệ của trẻ em
Qua 05 năm thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015, về cơ bản, Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em (BVTE) cả về khuôn...
1 2 3 4 5 6 7