Định hướng Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2021- 2030 Định hướng Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2021- 2030
Giai đoạn 2021 – 2030 là giai đoạn có tính bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hướng tăng trưởng sáng tạo và bảo đảm an sinh xã hội (ASXH). Bởi vậy, c...
1 2 3 4 5 6 7