Chính sách ưu đãi người có công: 70 năm hình thành và phát triển Chính sách ưu đãi người có công: 70 năm hình thành và phát triển
Ưu đãi và chăm sóc người có công luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta kể từ khi Bác Hồ lấy ngày 27/7 là ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong suốt 70 n...
1 2 3 4 5 6 7