Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 góp phần giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 góp phần giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản
(LĐXH) - Với tỷ lệ hộ nghèo hiện khoảng 2,23%, hộ cận nghèo là 3,11%..., nhằm duy trì và tiếp tục giảm hộ nghèo trong thời gian tới, các chuyên gia nghiên cứu về lĩn...
1 2 3 4 5 6 7