Giáo dục - Nghề nghiệp
Nghệ An tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
07:48 AM 11/07/2022
(LĐXH)- UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 453/KH-UBND ngày 01/7 thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp) phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
Bảo đảm công tác PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp... góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, xây dựng lối sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Sinh viên trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An
Các sở, ngành, các cơ quan, đoàn thể phối hợp chặt chẽ để bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ công tác PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Xác định nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg, đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới.
UBND tỉnh đặt ra mục tiêu: Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển trên 40 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật theo bộ chương trình, tài liệu của Chương trình để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Phấn đấu 90 - 100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền PBGDPL theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật…
Đối tượng thực hiện là người học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật tại các trường cao đẳng, trường trung cấp và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.
Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tích cực, tính tự giác của người đứng đầu, của mỗi người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.
Đưa nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL vào kế hoạch năm học, khóa học (chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với khóa mới và chương trình sinh hoạt chính trị bổ sung đối với khóa đang học). Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp…
Triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định các bộ chương trình, tài liệu dành cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp rà soát, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Khuyến khích, huy động, lựa chọn người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác PBGDPL và làm công tác pháp chế trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Giao nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL cho một tổ chức hoặc đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL.
Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường xã hội hóa công tác tuyên truyền, PBGDPL…
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch này./.
Hồng Hà