Giáo dục - Nghề nghiệp
Nghệ An chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
01:23 PM 06/09/2022
(LĐXH)- UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn.
(ảnh minh họa)
Theo Kế hoạch, đến năm 2025, Nghệ An phấn đấu có 60% nhà giáo và cán bộ quản lý có kỹ năng, năng lực số, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 60% nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có kỹ năng phát triển học liệu số; có 70% chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới. 
Hình thành nền tảng số giáo dục nghề nghiệp và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động dạy và học vào năm 2025...
Đến năm 2030, phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý có kỹ năng, năng lực số, phương pháp sư phạm phù hợp với môi trường số; 100% nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có kỹ năng phát triển học liệu số; 100% chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới; liên kết bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin giáo dục nghề nghiệp vào năm 2030; phấn đấu 100% các trường chất lượng cao là trường học số...
Nội dung chủ yếu của kế hoạch gồm: Triển khai thực hiện cơ chế chính sách chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phát triển chương trình, nội dung đào tạo, giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương pháp dạy và học; chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường; huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số; nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế; bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện các tiêu chuẩn về trường học số, hạ tầng số, phòng thực hành số, giáo trình số, chương trình đào tạo số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, thực tế hỗn hợp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; triển khai các quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người dạy, người học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong chuyển đổi số.
Xác định kiến thức và kỹ năng số cơ bản và nâng cao để xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với người học trên môi trường số nhằm cung cấp các kỹ năng số cơ bản, nâng cao cho người học. Cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mới chuẩn kiến thức, năng lực thực hiện cho các ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số. Tổ chức và tham gia tập huấn các chương trình đào tạo chất lượng cao, các ngành nghề chuyên về công nghệ thông tin, công nghệ số.
Đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tăng cường quản lý và giám sát an toàn thông tin; bảo mật dữ liệu, bảo đảm cơ chế sao lưu, phục hồi máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan. Sử dụng hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm thông tin tin cậy, an toàn, lành mạnh; phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện mã độc tấn công, bảo vệ ở mức căn bản. Tăng cường công tác quản lý nhất là kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ an toàn, an ninh, các lỗ hổng bảo mật của hệ thống phần mềm và dữ liệu, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời...
UBND tỉnh giao Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch...
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch này, trong đó thể hiện bằng các chương trình, kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể./.
PV