Lao động
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên: Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao
02:12 PM 20/09/2022
(LĐXH)- Trong 06 tháng đầu năm 2022, Khối thi đua các Phòng Lao động -TBXH các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã tham mưu UBND cấp huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới...
Công tác giải quyết việc làm được quan tâm, trong đó có nghề phi nông nghiệp
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2022, trong công tác lao động việc làm, toàn khối đã giải quyết việc làm cho 16.801 lao động, đạt 67,2% chỉ tiêu giao (16.801/25.000). Đào tạo nghề cho 417 người, đạt 17,38% chỉ tiêu được giao (417/2.400), trong đó nghề phi nông nghiệp 347 người, đạt 21,03% (347/1.650), đào tạo nghề nông nghiệp 70 người, đạt 9,33% (70/750)
 Công tác chính sách người có công, tổ chức thăm và tặng quà, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần và các ngày lễ lớn trong năm 2022. Thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng đúng theo quy định pháp luật, phấn đấu giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng sau rà soát, không để dây dưa, kéo dài. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, phường tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đại đối với người có công và thân nhân người có công.
 Trong 6 tháng đầu năm, đã hỗ trợ xây dựng xây dựng 20 nhà tình nghĩa, đạt 23,81% chỉ tiêu giao (20/84). Công tác huy động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được chú trọng. Đến nay đã huy động 620 triệu đồng, đạt 19,2% chỉ tiêu giao (620/3.230).
Thực hiện công tác bảo trợ xã hội, đã cứu đói cho 51.775 hộ; 113.353 người dân thiếu đói do thiên tai, lũ lụt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022  (với 2.046.510 kg gạo của Chính phủ để hỗ trợ cho các địa phương). Tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng xã hội, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm dần năm 2022.
 Ngành Lao động - TBXH phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy và chương trình phòng chống mại dâm năm 2022; Kế hoạch sử dụng kinh phí về triển khai các hoạt động công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng năm 2022. Ban hành Quyết định kiện toàn, thay thế thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; tổ chức đón tết Nguyên Đán và ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2022 cho trẻ em đảm bảo theo yêu cầu.
 Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2022. Thực hiện tốt Luật Trẻ em, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nâng cao năng lực quản lý về công tác trẻ em, ngăn chặn giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo hành.
Theo đánh giá chung, được sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Thị ủy, Thành ủy, sự lãnh đạo điều hành của UBND các huyện, thị xã, thành phố và hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn của Sở Lao động -TBXH tỉnh Phú Yên, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn cùng với sự nỗ lực của toàn thể công chức ngành Lao động- TBXH, đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao. Thực hiện các chế độ chính sách cho người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đầy đủ. Các nhiệm vụ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bình đẳng giới có nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn, tồn tại như: Công tác xuất khẩu lao động chưa đạt chỉ tiêu đề ra, do tâm lý người lao động còn ngại đi xa hoặc gia đình quá khó khăn và do ảnh hưởng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Công tác tuyển sinh đào tạo nghề đạt thấp, công tác dạy nghề cho người nghèo, cận nghèo, người tàn tật thực hiện chưa đạt chỉ tiêu đề ra do UBND tỉnh phân bổ kinh phí chậm. Công chức làm công tác lao động thương binh xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn thường xuyên thay đổi dẫn đến công tác tham mưu và triển khai một số nhiệm vụ chưa kịp thời, hiệu quả thấp.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trên cơ sở kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2022, Khối thi đua các Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đang tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động; thông báo tuyển dụng lao động trong nước và tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Triển khai công tác điều tra thu thập, ghi chép thông tin thị trường lao động năm 2022; Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình việc làm. Tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm, lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội thực hiện giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt chỉ tiêu giao. Phối hợp với các Trường, Trung tâm có chức năng dạy nghề, cùng với các ngành có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với việc làm tại doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu thị trường lao động, như mô hình dệt chiếu, trồng cây cảnh, trồng lúa năng suất chất lượng cao, mây tre đan, kỹ thuật chế biến món ăn... 
Trong công tác chính sách người có công, tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi cho các đối tượng người có công với cách mạng theo Pháp lệnh người có công với cách mạng được sửa đổi, bổ sung và Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các thông tư của Bộ Lao động -TBXH. Duy trì và đẩy mạnh phong trào, xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ, để từ đó nâng cao mức sống cho đối tượng người có công với cách mạng. Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, triển khai việc thực hiện hiệu quả và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững. Thường xuyên thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội đối với các nhóm đối tượng yếu thế, để họ đảm bảo cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng. Phối hợp các ngành liên quan, thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Đẩy mạnh hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu cuối năm 2022 có 100% xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma túy trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện và giải quyết hồ sơ theo quy đinh tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.
Trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt Luật Trẻ em. Truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Xây dựng các mô hình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Tổ chức các hoạt động tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022. Tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ em có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phát triển toàn diện về mọi mặt để từ đó có cuộc sống tốt đẹp hơn./.
Hồng Phượng