Lao động
Nam Định: 100% các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ
08:51 PM 18/05/2018
(LĐXH) - Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về pháp luật, chính sách ATVSLĐ; về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước về ATVSLĐ.
Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của nhiều doanh nghiệp maytrên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến
Cùng với đó, thông qua Tháng hành động nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các doanh nghiệp và người lao động, góp phần bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.
Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay là “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Theo đó, trong tháng hành động, tỉnh Nam Định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các điển hình trong công tác ATVSLĐ và các hoạt động hưởng ứng, dưới các hình thức như: khẩu hiểu băng zon, pano, áp phích; tuyên truyền trên các báo, đài của tỉnh, của huyện và hệ thống truyền thanh của địa phương, cơ sở; tuyên truyền bằng tài liệu, tờ rơi; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, bảng tin của cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã; tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp.
Song song với đó, tỉnh cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, có hại đối với người lao động, tăng cường bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc như: Kiểm tra, rà soát văn bản các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã ban hành về nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc. Trên cơ sở đó, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở.
Các doanh nghiệp, địa phương sẽ tự kiểm tra công tác ATVSLĐ
Thực hiện các quy định về bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động, Nam Định xây dựng, bảo đảm điều kiện thực hiện kế hoạch về bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Khám sức khỏe cho người lao động, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động cho người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; bồi dưỡng bằng hiện vật..., đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các chính sách về bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe theo quy định.
Trong Tháng hành động về ATVSLĐ, tỉnh sẽ chú trọng công tác kiểm tra máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
Theo kế hoạch, trên cơ sở yêu cầu thực tế, điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cần tổ chức ít nhất một trong số các hoạt động để thúc đẩy sự tham gia của người lao động như: Tổ chức mít tinh phát động, truyền tải thông điệp Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018; Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về ATVSLĐ, hội thi ATVSLLĐ, giao lưu văn nghệ có nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ, tư vấn khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Tổ chức hội nghị đánh giá công tác ATVSLĐ, sơ, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ATVSLĐ; Tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên các cá nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng công tác quản lý máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ như rà soát, xác định, thống kê các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ để đánh giá thực trạng tình hình quản lý. Trên cơ sở đó đưa ra kế hoạch hành động cụ thể thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng, bảo quản máy móc, thiết bị vật tư của các địa phương, doanh nghiệp.
Hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ, 100% các địa phương, đơn vị trong tỉnh sẽ thực hiện tự kiểm tra công tác ATVSLĐ tại đơn vị mình. Ngoài ra, Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành tại một số doanh nghiệp về công tác ATVSLĐ.
Theo kế hoạch, Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018 được tổ chức từ ngày 01/5/2018-31/5/2018. Trong tháng 5 này, tất cả các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều thực hiện kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động.
Hồng Phượng