Xã hội
Năm 2019, Thái Nguyên phấn đấu vận động Qũy đền ơn đáp nghĩa đạt trên 6,5 tỷ đồng
08:50 AM 17/07/2019
(LĐXH) - Nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019.

Thông qua đợt vận động, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa công tác đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua đó tích cực tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống cho các đối tượng người có công với cách mạng.

Vận động đóng góp quý đền ơn đáp nghĩa nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng người có công đã trở thành hoạt động thường niên,
thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư (Nguồn: thainguyentv.vn)

Vận động xây dựng quỹ được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Nguồn quỹ vận động được ở các cấp phải công khai, minh bạch, quản lý và sử dụng đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Cao điểm đợt vận động từ ngày 01/7- 15/8/2019 trên địa bàn toàn tỉnh. Các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm có thể đóng góp xây dựng quỹ một lần, hoặc nhiều lần trong năm.

Theo kế hoạch, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội và công an; công nhân, viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mức ủng hộ ít nhất 01 ngày lương/người. Vận động đối với người lao động hoạt động trong các ngành dịch vụ, buôn bán nhỏ, ngành nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp và các hộ gia đình tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ tại địa phương.

Các tổ chức, đoàn thể ở Thái Nguyên tích cực tham gia ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Phấn đấu năm 2019 vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" toàn tỉnh đạt ít nhất 6.500 triệu đồng, trong đó Quỹ cấp tỉnh tối thiểu 1.000 triệu đồng, Quỹ cấp huyện và xã tối thiểu 5.500 triệu đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh) tổ chức tiếp nhận các nguồn ủng hộ, đồng thời, quản lý, tham mưu sử dụng nguồn quỹ cấp tỉnh đảm bảo đúng mục đích, đúng quy chế; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thu, chi quỹ cấp tỉnh và kết quả vận động xây dựng quỹ trên toàn tỉnh với Ban Quản lý Quỹ cấp tỉnh, UBND tỉnh theo quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia xây dựng, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh. Thường xuyên cập nhật và thông báo kết quả vận động quỹ để các tầng lớp nhân dân biết và giám sát việc tổ chức vận động xây dựng quỹ. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa hoạt động Đền ơn đáp nghĩa và đợt vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sỹ, người lao động của cơ quan, đơn vị, thành viên của tổ chức mình và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt kết quả cao./.

Trần Huyền