Xã hội
Lâm Đồng: Triển khai hiệu quả nhiều dự án thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững
03:44 PM 26/11/2020
(LĐXH) - Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã kịp thời, đồng bộ, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (Chương trình giảm nghèo) tỉnh Lâm Đồng đã huy động được toàn nhiều nguồn lực cùng tham gia vào các dự án hỗ trợ đối với vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo.

Mô hình nuôi tằm góp phần giảm nghèo bền vững ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng, việc thực hiện các chính sách theo Quyết định 1722/QĐ-TTg (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Trong đó, việc huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo tại huyện Đam Rông đã huy động được tổng nguồn vốn huy để thực hiện là 356.980 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn chương trình là 54.717 triệu đồng, nguồn vốn huy động của các doanh nghiệp là 3.000 triệu đồng, nguồn vốn huy động từ cộng đồng dân cư là 116 triệu đồng và nguồn vốn tín dụng là 299.147 triệu đồng. Đến nay, nguồn vốn của Chương trình đã giải ngân đạt 43.123 triệu đồng (tỷ lệ 79%); Nguồn vốn huy động của các doanh nghiệp giải ngân đạt 100% kế hoạch; Nguồn vốn huy động từ cộng đồng dân cư giải ngân đạt 100%; Nguồn vốn tín dụng đã giải ngân được 44.142 triệu đồng.
Về kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó Tiểu dự án 1, có tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 46.515 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân được 37.339 triệu đồng, đạt 80,27%.
Tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đến hết 30/10/2020 đã phân bổ hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí 7.650 triệu đồng. Đến nay, đã hỗ trợ cây giống, phân bón, vật tư thiết bị, nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 521 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với kinh phí 5.784 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch. Trong đó, người dân đối ứng 116 triệu đồng, chủ yếu đối ứng về hạng mục mua vật tư thiết bị, vật nuôi... Ước đến 31/12/2020 thực hiện đạt 100% kế hoạch phân bổ.
Ngoài ra, Cục kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Đạ K’Nàng về cây trồng, vật nuôi… để phát triển sản xuất với kinh phí 363 triệu đồng.
Về tiểu dự án hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đến nay kinh phí đã phân bổ để thực hiện là 300 triệu đồng, chủ yếu thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên của cấp xã, thôn. Tuy nhiên do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên trong năm không có trường hợp lao động xuất cảnh.
Bên cạnh đó, Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 3.000 triệu đồng để xây dựng 03 công trình trường học (01 công trình xây mới, 02 công trình chuyển tiếp), giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn phân bổ.
Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng, Chương trình 135 với tổng kinh phí được giao năm 2020 là 41.260 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 29.324 triệu đồng, vốn sự nghiệp 6.649 triệu đồng. Đồng thời, các xã, thôn đồng bào khó khăn đang được phân bổ vốn 5.287 triệu đồng.
Cụ thể: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bố trí theo kế hoạch 14.368 triệu đồng, đầu tư cho 6 xã và 51 thôn đồng bào khó khăn, xây dựng 62 công trình (50 công trình đường giao thông nông thôn, 03 công trình văn hóa, 07 công trình nước sinh hoạt, 01 công trình thủy lợi và 01 công trình điện). Đến 20/10/2020, khối lượng thực hiện công trình đạt 85%. Một số công trình chuyển tiếp từ năm 2019 đã thực hiện xong và làm thủ tục giải ngân theo quy định. Ước đến cuối năm 2020, khối lượng thực hiện đạt 100%.
Tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác  nghèo bền vững cho các địa phương
Về duy tu, bảo dưỡng công trình, vốn được giao 1.067 triệu đồng, duy tu sửa chữa 9 công trình các loại (đường giao thông nông thôn, sữa chữa công trình nước và duy tu nhà văn hóa). Đến nay, khối lượng công trình thực hiện đạt 90% kế hoạch. Ước đến cuối năm 2020, giải ngân đạt 100% kế hoạch. Còn nguồn vốn hỗ trợ cho 05 xã, 59 thôn đã được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Chính phủ và Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục phân  bổ cho các địa phương để thực hiện đến hết năm 2020 theo Quyết định số 31/2020/QĐ-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo như, hỗ trợ vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật  nuôi, máy móc, thiết bị các loại phục vụ sản xuất nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình giảm cho trên 400 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Uớc đến cuối năm 2020 thực hiện giải ngân đạt 100% kế hoạch.
Bên cạnh đó, Chương trình còn triển khai, tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho 416 lượt cán bộ cơ sở và cộng đồng trong tháng 11/2020; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình 135 cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã tại các tỉnh phía Bắc vào tháng 12/2020.
Song song đó, Chương trình còn triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và Chương trình 135 vối nguồn kinh phí được phân bổ 4.015 triệu đồng. Theo đó, đã hỗ trợ cho khoảng 465 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo về giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.  Đến 30/10/2020, đã giải ngân 3.517 triệu đồng, đạt 87,60% so với kế hoạch. Ước cuối năm 2020, khối lượng công việc và giải ngân đạt 100% so kế hoạch.
Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ngân sách tỉnh đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.
Cụ thể, nguồn vốn phân bổ 16.000 triệu đồng/năm cho 21 xã nghèo thuộc 8 huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Theo đó, các xã được phân bổ nguồn vốn đã thực hiện hỗ trợ cho khoảng 1.681 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, theo nhu cầu đăng ký. Đến nay, nguồn kinh phí giải ngân đạt 100% so kế hoạch.
Ngoài ngân sách tỉnh đầu tư cho các xã nghèo, trong năm 2020 huyện Đơn Dương đã cân đối nguồn ngân sách huyện 500 triệu đồng để hỗ trợ 50 hộ nghèo phát triển sản xuất; huyện Di Linh đã giải ngân 690 triệu đồng để hỗ trợ cho 69 hộ nghèo phát triển sản xuất.
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thời gian tới tỉnh tiếp tục đầu tư tập trung tăng cường cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạnh hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo và tạo điều kiện để người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên cơ sở tăng định mức, mở rộng đối tượng là giải pháp quan trọng, trực tiếp tác động đến hộ, người nghèo trong việc tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, bảo đảm trợ cấp cho người dân khi gặp thiên tai, dịch bệnh, trợ giúp pháp lý,..
Đăng Hải