Xã hội
Hưng Yên: Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát hộ nghèo
03:03 PM 21/12/2017
(LĐXH) Với sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động- TBXH cùng sự nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2017. Theo đó, tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh Hưng Yên còn khoảng 12.300 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ dưới 3,5%; 10.150 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ dưới 3%.
Tổng số người nghèo trong tỉnh là 45.739 người; Tổng số người nghèo được đề nghị  mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế sau khi đã trừ số người nghèo hưởng loại hình BHYT khác là 40.114 người. Tổng số người cận nghèo là 39.305 người; Tổng số người cận nghèo đề nghị được hỗ trợ và mua thẻ bảo hiểm y tế sau khi đã trừ số người cận nghèo hưởng loại hình BHYT khác là 36.202 người. Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 9.613 hộ thoát nghèo, 352 hộ tái nghèo và 2.595 hộ nghèo mới phát sinh.
Cũng qua rà soát, Hưng Yên có 5.789 hộ/358.351 hộ gia đình đề nghị được xác định là hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, chiếm tỷ lệ 1,6%.  Kết quả điều này đã phản ánh khá sát, phù hợp với thực trạng kinh tế và mức sống, sự phân tầng giữa các nhóm dân cư trong tỉnh.
Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 12.300 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ dưới 3,5%
Theo ông Vũ Ngọc Vinh, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động – TBXH tỉnh Hưng Yên), để làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ làm nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền tới các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong suốt quá trình điều tra, rà soát. Cùng với đó, công tác rà soát được phê duyệt và triển khai sớm; các ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các cấp cử các cán bộ có năng lực, trình độ tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm; đa số người dân có nhận thức đúng đắn về rà soát hộ nghèo, hộ cận. Họ xác định đó là trách nhiệm của toàn dân, vì lợi ích của cộng đồng nên tham gia họp dân với ý thức và trách nhiệm cao.
Trong công tác chỉ đạo, phối hợp, căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Kế hoạch số 291/KH - UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Sở Lao động - TBXH đã ban hành hướng dẫn quy trình tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2017. Các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn đã ban hành Kế hoạch rà soát, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giám sát, Tổ điều tra, bố trí lực lượng điều tra viên, tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho lực lượng điều tra viên. Đến ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố đã báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và kết quả điều tra hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình về Sở Lao động - TBXH, kết quả rà soát điều tra cơ bản phù hợp với dự báo của Ban chỉ đạo dạy nghề, việc làm và giảm nghèo tỉnh.
Ngoài ra, để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu rà soát, Sở Lao động- TBXH (Thường trực Ban chỉ đạo DNVLGN) luôn phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các sở, ban, ngành có thành viên tham gia Ban chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập 05 đoàn kiểm tra giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại 10 huyện, thành phố và 20 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Trong quá trình giám sát, đoàn đã thực hiện giám sát toàn diện các bước rà soát điều tra của cấp huyện, cấp xã và giám sát chấm điểm cụ thể lại 5% số hộ được rà soát điều tra. Nhìn chung, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức thực hiện rà soát, điều tra nghiêm túc theo đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và hiệu quả theo kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của Sở Lao động - TBXH.
Cũng qua giám sát, đoàn đã phát hiện tại một số địa phương chấm điểm còn thiếu chính xác (hạ thấp điểm) nhằm hưởng lợi các chính sách hỗ trợ của nhà nước (hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí cho học sinh sinh viên, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ tiền điện...). Cụ thể: Tại huyện Yên Mỹ, đoàn giám sát tại xã Nghĩa Hiệp, Liêu Xá thấy kết quả rà soát còn chưa chính xác so với hướng dẫn theo hướng có lợi cho hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo. Đoàn đã kiến nghị Ban chỉ đạo rà soát điều tra cấp xã, huyện tiến hành tự kiểm tra, phúc tra lại. Trong quá trình kiểm tra ở một số xã đăng ký xây dựng theo chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, có kết quả giảm nghèo nhanh, đoàn giám sát đã kiến nghị với huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ, chính xác trong quá trình rà soát, điều tra. Tại huyện Văn Lâm, đoàn giám sát tại xã Việt Hưng, Đình Dù, Đại Đồng cho thấy, kết quả rà soát còn chưa đúng, kết quả hộ nghèo còn sai lệch so với hướng dẫn. Đoàn đã kiến nghị Ban chỉ đạo rà soát, điều tra cấp huyện tiến hành kiểm tra, phúc tra lại 100% số xã, thôn trên địa bà huyện.

Hồng Phượng
 
Từ khóa: Hộ nghèo Hưng yên