VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Hội thảo "Thực tiễn và giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng"
Cập nhật: 2 giờ trước
Việt Nam đã sớm có chính sách quan tâm mạnh mẽ đến việc bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ ngày càng nhiều trên không gian mạng. Chính sách này được hình thành và đang được hoàn thiện dần trong các bộ Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật Trẻ em năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018…