Thời sự
Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
06:01 PM 19/08/2017
(LĐXH)- Chiều 18/8, Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH; đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH. Đồng chí PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết. Dự hội nghị tại các điểm cầu còn có các đồng chí đại diện ban cán sự, ban chấp hành Đảng bộ Bộ cùng đại diện lãnh đạo, cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Bộ; đại diện các Sở Lao động - TBXH của các tỉnh, thành...
Các đại biểu tham dự hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH Đào Ngọc Dung, cho biết: Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII được tổ chức tháng 5/2017 đã thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao và nhất trí thông qua 03 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương, Ban Cán sự Đảng đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến nhanh những kết quả cơ bản của Hội nghị Trung ương 5. Theo tinh thần đó, Bộ Lao động – TBXH tổ chức hội nghị triển khai quán triệt đến tất cả các cán bộ là đảng viên của toàn Đảng bộ Bộ.
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc hội nghị
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cho rằng: Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XII hàm chứa nhiều nội dung hết sức quan trọng, trong đó có các nội dung liên quan tới Bộ, ngành ta. Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt ra nhiệm vụ đối với Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, cần có sự đột phá trong tư duy và hành động, kiên trì đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật tốt luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với quy luật thị trường và thông lệ, chuẩn mực quốc tế; xoá bỏ mọi định kiến, rào cản; cải cách mạnh các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Nghị quyết số 11-NQ/TW đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa X và các chủ trương, quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có nêu hạn chế của một số loại thị trường (trong đó có thị trường lao động) và những bất cập trong thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, vấn đề xóa đói giảm nghèo… Từ những tồn tại, bất cập, Nghị quyết đã đề ra các chủ trương, giải pháp đối với các vấn đề liên quan tới ngành ta, gồm: Nhóm giải pháp về thị trường lao động; Về tiền lương và quan hệ lao động và nhóm giải pháp về an sinh xã hội, đây là những công việc liên quan sát sườn tới những lĩnh vực Lao động - TBXH đang tập trung triển khai thực hiện. Nghị quyết số 12-NQ/TW đặt ra giải pháp trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp Nhà nước thực sự phát huy được vai trò, vị trí then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Từ chủ trương đó, Bộ chúng ta cần cải cách chế độ tiền lương đối với khối doanh nghiệp, bổ sung hoàn thiện, điều chỉnh các chính sách đối với người có công, chính sách phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội. Đây là những nội dung cụ thể Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 đặt ra và có liên quan trực tiếp rất nhiều đến ngành Lao động - TBXH.
PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt các nội dung của Nghị quyết
Hội nghị nhằm phổ biến quán triệt các nghị quyết nêu trên để từng cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng các nội dung cơ bản của văn kiện của Đảng. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức hành động, đề cao trách nhiệm gương mẫu tự giác thực hiện. Đồng thời trên cương vị của mình chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết trong lĩnh vực được giao nhất là trong việc nghiên cứu, xây dựng các chính sách pháp luật nhằm thể chế hóa các chính sách được đề ra trong nghị quyết liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
Lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ tham gia học tập Nghị quyết
Thông qua sự truyền đạt phân tích kỹ các nội dung Nghị quyết, nhằm góp phần thảo luận xây dựng chương trình hành động của Bộ, từng cơ quan trực thuộc Bộ, thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đề ra, Ban Cán sự Đảng sẽ phối hợp với Đảng ủy Bộ chỉ đạo ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; các đơn vị, các đồng chí bí thư, cấp ủy có trách nhiệm quán triệt triển khai nghị quyết tại đơn vị mình với tinh thần đổi mới, thiết thực cụ thể gắn với việc học tập quán triệt triển khai nghị quyết đi liền với xây dựng chương trình hành động thực hiện trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị nhất là người đứng đầu trong thực hiện chính trị chuyên môn. Do đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ và cán bộ đảng viên nghiêm túc học tập quán triệt tinh thần của nghị quyết, thảo luận các nội dung gắn với nhiệm vụ của đơn vị mình cá nhân mình để việc triển khai nghị quyết Trung ương 5 khóa XII thực sự có hiệu quả.
Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH phát biểu bế mạc hội nghị
Sau khi nghe PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Lao động – TBXH Đào Hồng Lan đã phát biểu bế mạc hội nghị. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII tại đơn vị gắn với xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy về thực hiện Nghị quyết phù hợp với nhiệm chuyên môn của đơn vị; đồng thời, gửi góp ý về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ qua Văn phòng Đảng ủy Bộ để tổng hợp, hoàn thiện và ban hành (xong trước 31/8/2017). Tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội được Quốc hội, Chính phủ giao. Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối và Trang thông tin điện tử các đơn vị để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động; chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, về phát triển kinh tế tư nhân. Đổi mới phương thức công tác tư tưởng của cấp ủy, trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền theo phương châm chủ động, minh bạch, đầy đủ, kịp thời. Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội để việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao nhất, trong đó tập trung vào một số vấn về phát triển đồng bộ thị trường lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc ở trong nước và nước ngoài; phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo; tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương theo hướng tăng cường thương lượng, thỏa thuận tiền lương theo nguyên tắc thị trường, thực hiện các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh trong các doanh nghiệp; tăng cường sự phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp trong việc tuyên truyền thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo…

Chí Tâm