Thời sự
Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM khóa VIII
10:18 AM 15/07/2022
(LĐXH) - Sáng 14/7/2022, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Sở khóa VIII, nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022, đại diện Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH Thành phố đã tập trung lãnh đạo quyết liệt để triển khai có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và công tác dân vận của Đảng; đặc biệt là tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các chương trình công tác trình UBND Thành phố, đến nay đã thực hiện 10/10/18 (đạt 100% so với 6 tháng và đạt 55,55% kế hoạch năm), chương trình công tác của Sở đã thực hiện 18/19/21 (đạt 94,73% so với 6 tháng và đạt 85,71% kế hoạch năm).

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Chi ủy, cấp ủy các chi – đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tập trung các giải pháp chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giúp cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết các cấp tiếp tục được tập trung triển khai với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.   Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 được tổ chức triển khai nghiêm túc từ cấp Sở đến cơ sở, đảm bảo theo đúng tiến độ, nội dung kế hoạch đề ra. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy định có liên quan, tạo điều kiện cho cơ sở căn cứ xây dựng thực hiện tại đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ.

Đại diện Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng nghề TPHCM phát biểu

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí với các nội dung trọng tâm, phù hợp. Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhất là lĩnh vực đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật được các chi – đảng bộ quan tâm triển khai thực hiện, qua đó góp phần củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đại diện Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH Thành phố, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở các chi – đảng bộ thời gian qua nhìn chung đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn một vài chi - đảng bộ cơ sở chưa nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng để định hướng dư luận và có biện pháp lãnh đạo, giải quyết; chưa quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác nắm bắt dư luận xã hội ở cơ sở.  

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Một số chi – đảng bộ chưa quan tâm đến công tác kết nạp đảng, chưa bám sát theo yêu cầu, quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Một vài chi – đảng bộ chưa nắm chắc, nghiên cứu sâu các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031, còn xác định chưa đúng đối tượng giới thiệu quy hoạch, chưa đảm bảo đầy đủ danh mục hồ sơ nhân sự quy hoạch theo quy định. Việc nắm bắt thông tin và xử lý các thông tin phản ánh ở một vài chi – đảng bộ cơ sở chưa kịp thời. Việc xây dựng và tổ chức triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 ở một số chi bộ còn chậm, còn phải nhắc nhở, đôn đốc.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Vì vậy,  trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH Thành phố tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch trình UBND Thành phố và thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Sở theo kế hoạch năm 2022, đặc biệt tập trung thực hiện hoàn thành 4 chỉ tiêu pháp lệnh do UBND Thành phố giao; 18 chỉ tiêu của Ngành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, rà soát, triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đề án, 8 chương trình trọng điểm gắn với thực hiện chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2022 của Đảng bộ Thành phố, của Thành phố và của Sở. Rà soát các nội dung trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm nội dung, tiến độ theo Chương trình làm việc năm 2022 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy,..;

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đánh giá cao việc Hội nghị đã bám dúng theo chương trình công tác mà Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đề ra từ đầu năm. “Trong 6 tháng chúng ta đã thực hiện 10/18 chương trình, kế hoạch trình UBND Thành phố, như vậy còn 8 nội dung. Đồng thời, chúng ta đã thực hiện 19/21 nội dung chương trình của Sở, còn 2 nội dung. Tôi đề nghị, các đại biểu dự hội nghị quan tâm; nhất là các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm 8 chương trình, kế hoạch trình UBND Thành phố và 2 nội dung của Sở, phải cụ thể hóa các nội dung còn lại để triển khai thực hiện hiệu quả”: đồng chí Lê Văn Thinh, nhấn mạnh.

Trương Đăng