Xã hội
Hà Nội: Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030
09:51 AM 14/10/2021
LĐXH - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 8/10/2021 về thực hiện Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch gồm 03 mục tiêu cụ thể với 14 chỉ tiêu.

Theo đó mục tiêu chung của Kế hoạch là tiếp tục nâng cao nhận thưc, sự cam kết trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, đồng thời chuyển đổi hành vi của cộng đồng về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nhằm giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích tích trẻ em, tử vong do tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Ở môi trường nào công tác an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho các em cũng phải đặt lên hàng đầu

Kế hoạch gồm 03 mục tiêu cụ thể với 14 chỉ tiêu như sau:

Mục tiêu 1: Giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em. Cụ thể: Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 100/100.000 trẻ em và 80/100.000 trẻ em vào năm 2030; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 10/100.000 trẻ em và 8/100.000 trẻ em vào năm 2030.

Thành phố phấn đấu giảm ít nhất 5% trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030; đạt ít nhất 75% ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn” vào năm 2025 và 80% vào năm 2030; 100% trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn” vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Mục tiêu 2: Truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp chính quyền, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Các chi tiêu cụ thể đặt ra gồm: 90% trẻ em, cha, mẹ, và người chăm sóc trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030. 100% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

80% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 90% đến năm 2030; phấn đấu 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 70% vào năm 2030.

 90% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc sử dụng phao cứu sinh năm 2025 và 95% năm 2030.

Mục tiêu 3: Đào tạo và tập huấn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan với các chỉ tiêu cụ thể: 100% công chức, viên chức, cán bộ từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

90% cán bộ cáp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030.

100% nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 và duy trì vào năm 2030.

100% các quận huyện, thị xã triển khai thu thập thông tin, dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em; quản lý, theo dõi và báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn số liệu trẻ em bị tai nạn, thương tích và trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.

Từng bước thí điểm và nhân rộng việc triển khai chương trình hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng phong, chống tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích cấp mầm non

Để thực hiện được mục tiêu, Kế hoạch cũng đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đó là: Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp, ngành và toàn xã hội; Hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Thí điểm và nhân rộng mô hình về tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích; Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan; Tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Các can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em, phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn, phòng ngừa trẻ em tự tử; Kiện toàn hệ thống sơ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng, cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn tính mạng, giảm tử vong, khuyết tật và tổn thất về sức khỏe cho trẻ em bị tai nạn, thương tích; Tăng cường hợp tác, vận động nguồn lực thực hiện Chương trình; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá Chương trình.

Xác định, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội nên UBND Thành phố giao các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong kế hoạch thuộc các đối tượng và lĩnh vực của ngành. Bên cạnh tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, thực hiện mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, “Ngôi nhà an toàn” tại một số đơn vị có nguy cơ cao.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đặc biệt chú trọng triển khai xây dựng môi trường an toàn, thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm tai nạn, thương tích trẻ em; tăng cường kiểm tra, phát hiện, giám sát, cảnh giới, gia cố, cải tạo các khu vực thường xảy ra tai nạn thương tích hoặc khu vực có nguy cơ cao gây tai nạn, thương tích cho trẻ em trên địa bàn.

Trần Huyền