Dự án “Học viện nghề nghiệp STEM khu vực miền Trung Việt Nam” Dự án “Học viện nghề nghiệp STEM khu vực miền Trung Việt Nam”
(LĐXH)-Đại học Bách Khoa học - Đại học Đà Nẵng (UD-DUT) đã hợp tác với Chevron và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á - Trung tâm Giáo dục STEM (SEAMEO STEM-ED) khởi...
3 4 5 6 7 8 9