Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực
(LĐXH)- Định hướng xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2021 - 2030 phải được nhìn nhận trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực, vấn đ...
1 2 3 4 5 6 7