Cả nước chỉ có 23 đại học công lập tự lo 100% kinh phí Cả nước chỉ có 23 đại học công lập tự lo 100% kinh phí
Câu chuyện tự chủ đại học đang đặt nặng về tài chính mà chưa chú trọng tới tổ chức, quản trị, hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ...
1 2 3 4 5 6 7