Nhìn lại 7 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Đắk Lắk  Nhìn lại 7 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn  ở Đắk Lắk
(LĐXH) - Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020 (Đề án 1956), trong 7 n...
1 2 3 4 5 6 7