Giáo dục - Nghề nghiệp
Đồng Tháp hỗ trợ đào tạo nghề cho 15.000 người
09:04 AM 11/07/2021
LĐXH)- Theo kế hoạch trong năm 2021, tỉnh Đồng Tháp sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho 15.000 người, trong đó 2.187 trình độ cao đẳng, 2.855 trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 9.958 người.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, bảo đảm nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề, nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong và ngoài nước, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.
Theo đó, tỉnh sẽ tập trung đào tạo các nghề phi nông nghiệp như kỹ thuật, công nghệ, sản xuất và chế biến, dịch vụ xã hội, tiểu thủ công nghiệp chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch và các nghề truyền thống khác…
Chú trọng đào tạo trong 50 ngành, nghề phi nông nghiệp đã được phê duyệt, đào tạo cho lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và ngành, nghề trọng điểm các cấp độ (quốc tế, Asean, quốc gia) được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.
Đồng thời, đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo các nghề trọng điểm cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ năng lực đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo nhu cầu của thị trường lao động.
Cụ thể, trong giai đoạn 2021 – 2025, Đồng Tháp hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho 75.000 người, gồm: trình độ cao đẳng 11.540 người, trình độ trung cấp 15.552 người; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 47.908 người (đào tạo nghề theo nhu cầu địa phương 27.667 người, đào tạo khác 20.241 người). Riêng năm 2021, hỗ trợ đào tạo nghề cho 15.000 người, trong đó 2.187 trình độ cao đẳng, 2.855 trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 9.958 người.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó, qua đào tạo nghề đạt 57%; hằng năm, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt tối thiểu 80%.
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong đó, tập trung cơ cấu lại hoặc giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập và hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định; lồng ghép công tác đào tạo nghề vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về nguồn lao động của các đơn vị sử dụng.
Tỉnh khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, nhất là đào tạo ngành, nghề xã hội có nhu cầu mà khả năng, điều kiện hiện có của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa đáp ứng được; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành, nghề có thu hút nhiều lao động nông thôn vào làm việc, phù hợp với trình độ đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ nhà giáo và người học, phát triển dạy nghề trong các làng nghề và tạo cơ hội việc làm.
Trong số các giải pháp đã đề ra, Đồng Tháp cũng sẽ chú trọng công tác đào tạo theo phương thức đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; thực hiện dự báo nhu cầu cung - cầu lao động nhằm chủ động trong công tác đào tạo nghề và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động. Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa đơn vị dạy nghề và doanh nghiệp thông qua sàn giao dịch việc làm, chú trọng công tác đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Phát triển việc đào tạo các ngành nghề tại địa phương để thanh niên có cơ hội trong học nghề và tạo việc làm cho bản thân.
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh vào học giáo dục nghề nghiệp. Quan tâm, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án về phân luồng, hướng nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp…
Huy động doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo nghề, tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo nghề, danh mục nghề, tiêu chuẩn nghề; tham gia giảng dạy và đánh giá kỹ năng nghề, cùng tuyển chọn học viên, cùng tham gia đào tạo thực hành và đánh giá học viên sau khi tốt nghiệp và tư vấn nghề nghiệp cho người học, sắp xếp bố trí đầu ra cho hoạt động đào tạo.
Tiếp đó, đẩy mạnh mô hình, phương thức hợp tác, gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; mở rộng hình thức đào tạo theo hợp đồng hoặc đặt hàng giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phối hợp với doanh nghiệp tiếp nhận học sinh, sinh viên thực thực tập trên dây chuyền sản xuất; đưa giáo viên, học sinh, sinh viên đi thực tế để nâng cao kỹ năng nghề, cập nhật công nghệ mới.
Xây dựng và đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình giảng dạy theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề phù hợp với tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng trong sản xuất. Mời đại diện doanh nghiệp tham gia hội đồng xây dựng và phê duyệt chương trình tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…
UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. Hằng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo nghề phi nông nghiệp cấp huyện, xã; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo tại các cở sở giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên, đột xuất công tác đào tạo nghề trên địa bàn…

Chí Tâm