Lao động
Cách tính, hưởng phụ cấp đặc thù, nặng nhọc cho giáo viên nghề Cách tính, hưởng phụ cấp đặc thù, nặng nhọc cho giáo viên nghề
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm cô...
2 3 4 5 6 7 8