Lao động
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Vĩnh Long - Bài 1: Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Vĩnh Long - Bài 1: Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm
Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được các địa phương chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qu...
2 3 4 5 6 7 8