Lao động
Yên Bái: Chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng nâng cao Yên Bái: Chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng nâng cao
(LĐXH)- Chất lượng lao động nông thôn ngày càng tăng đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động tại Yên Bái.
1 2 3 4 5 6 7