Lao động
Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2019: Chú trọng thực học, thực hành Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2019: Chú trọng thực học, thực hành
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ban hành Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2019.
1 2 3 4 5 6 7