Lao động
Bình Định thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn Bình Định thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
(LĐXH) Qua 10 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề của tỉnh Bình Định vượt so với mục tiêu kế ho...
1 2 3 4 5 6 7