Lao động
Bắc Ninh: Chú trọng đào tạo nghề lao động nông thôn Bắc Ninh: Chú trọng đào tạo nghề lao động nông thôn
LĐXH) - Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn.
1 2 3 4 5 6 7