Lao động
Đề án 1956 góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở Ý Yên Đề án 1956 góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở Ý Yên
LĐXH - Huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) có khoảng 25 vạn dân, trong đó, có trên 14 vạn người đang ở độ tuổi lao động, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Hiện trên...
1 2 3 4 5 6 7