Lao động
Mở rộng liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn ở huyện Giao Thủy Mở rộng liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn ở huyện Giao Thủy
LĐXH - Để giải quyết việc làm gắn với nâng cao chất lượng nguồn lao động, phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, huyện Giao Thủy (Nam Định) đã chỉ đạo...
1 2 3 4 5 6 7