Thời sự
Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
09:01 PM 19/07/2022
(LĐXH)- Ngày 19/7/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (sửa đổi); Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới”.
Đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ dự và chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ.
 
Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng, Bí thứ Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị
Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mang tính nhân văn cao.
Công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.
6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.
Đồng thời, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ; nhất là việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã mang lại những kết quả bước đầu theo hướng tích cực.
“Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên được triển khai nghiêm túc đúng chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và phù hợp với tình hình cụ thể của Đảng bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 được triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát phương hướng, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, triển khai theo đúng tiến độ đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời khi có đơn, thư tố cáo.
Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực cho biết.
 
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận các kết quả đã đạt được của toàn Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, yêu cầu các cấp ủy từ nay đến cuối năm, ngoài các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ; đặc biệt quan tâm đến gói hỗ trợ Covid-19 để các đối tượng thụ hưởng sớm được nhận hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.
Thứ hai, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong đó, tập trung triển khai thật sự nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo các Kế hoạch số 315, 336, 421 của Đảng ủy Bộ và Kế hoạch của đơn vị.
Thứ ba, nghiêm túc triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác quản lý đảng viên; trong đó, tập trung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng” theo Kế hoạch số 420, 436  của Đảng ủy Bộ và Kế hoạch của đơn vị. Đồng thời, nghiêm túc duy trì chế độ sinh hoạt Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng...
Thứ tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong đó, cần quan tâm chuẩn bị báo cáo chính trị sát với tình hình thực tiễn của chi bộ và xây dựng đội ngũ cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn, có phẩm chất, uy tín, năng lực để cùng chi bộ triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.
Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng theo phương châm công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.
Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 trước 15/11/2022.
Thứ sáu, làm tốt công tác dân vận; trong đó, quan tâm việc kết nối, hỗ trợ huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa trong giảm nghèo bền vững theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư.
Về lãnh đạo các đoàn thể: Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn Bộ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ nhiệm kỳ 2022 - 2027 (dự kiến 10/8/2022). Chỉ đạo Ban Thường vụ Công đoàn Bộ chuẩn bị các nội dung tiến hành Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo chỉ đạo của Công đoàn viên chức Việt Nam./.
PV