Thời sự
Cán bộ, công chức, người lao động Bộ LĐTB&XH luôn xây dựng khối đoàn kết
02:29 PM 13/09/2018
(LĐXH)- Trong những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ LĐTB&XH đã luôn xây dựng khối đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Sáng 13/9 tại Hà Nội, Công đoàn Bộ LĐTB&XH tổ chức hội thảo chuyên đề “Vai trò của công đoàn về phát huy dân chủ ở cơ sở và xây dựng tiêu chí đánh giá một đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.
Đồng chí Đào Ngọc Thịnh - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐTB&XH chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có TS. Đặng Quang Điều - nguyên Trưởng ban chính sách KTXH và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN, PGS. Mạc Văn Tiến - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề, TS.Nguyễn Đức Mạnh - Viện trưởng Viện dân số - Gia đình và Trẻ em, đồng chí Trần Thị Kim Anh - Trưởng ban Pháp luật, Công đoàn viên chức Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các Ban của Công đoàn Bộ; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.
Đồng chí Đào Ngọc Thịnh trình bày chuyên đề tại hội thảo
Trình bày về nội dung “Công đoàn với dân chủ”, đồng chí Đào Ngọc Thịnh nhấn mạnh quan điểm “dân chủ là chìa khóa vạn năng giải quyết mọi khó khăn”. Nói “dân chủ” là nói đến công đoàn mà không phải nói đến tổ chức chính trị - xã hội khác, bởi chức năng của công đoàn là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, do đó “dân chủ” là để biết rõ trách nhiệm, quyền lợi của người lao động.
Đồng chí chỉ rõ, thực tiễn đổi mới, nhất là đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, thực hiện dân chủ hóa toàn diện các lĩnh vực để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã xác nhận giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn to lớn của luận điểm mà Đảng ta nêu ra: “Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển; dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân; muốn chống tham ô, lãng phí, quan liêu thì phải dân chủ; dân chủ là chìa khóa vạn năng giải quyết mọi khó khăn”.
Do đó “có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến”. Lãnh đạo cơ quan cần dân chủ để đoàn kết - thành công - ổn định, phát triển.
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các đại biểu tham gia hội thảo
Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận nội dung “Làm thế nào để có dân chủ thực sự?”, trong đó nhấn mạnh: Dân chủ phải có kỷ cương; pháp luật là bà đỡ cho dân chủ. Cần phát huy dân chủ bằng cách giáo dục ý thức cho mọi người; nâng cao năng lực thực hành dân chủ; kịp thời bổ sung, ban hành quy chế; sửa đổi, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật...
Về tiêu chí đánh giá cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, đồng chí Đào Ngọc Thịnh cho biết: Đại đoàn kết toàn dân là tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng này mang ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết toàn dân trở thành một trong những quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Đoàn kết là sức mạnh vô địch, Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Cái gốc của đàn kết là dân chủ, Bác Hồ dạy: “Dân chủ là chìa khóa vạn năng, giải quyết mọi khó khăn”. Đảng ta cũng khẳng định: “Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển”.
Các đại biểu thảo luận tại hội thảo
Hội thảo nhấn mạnh: Trong những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ LĐTB&XH đã luôn xây dựng khối đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Bộ vào tháng 3/2017 và tháng 1/2018, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã phát động xây dựng cơ quan, đơn vị theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Các đơn vị trực thuộc Bộ đã và đang triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, Hội thảo cũng nhấn mạnh, để thực hiện một cách có hiệu quả, các đại biểu cũng cần thảo luận, làm rõ thêm các khái niệm, đặc biệt là xây dựng tiêu chí đánh giá việc xây dựng cơ quan, đơn vị theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”./.
Hồng Minh
Từ khóa: Dân Chủ Công đoàn