Thời sự
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tập huấn công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
09:42 PM 09/11/2018
Thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, ngày 09/11/2018, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC), nghiệp vụ kểm soát thủ tục hành chính (TTHC).
Ôn
Toàn cảnh hội nghị
Ông Bùi sỹ Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì hội nghị. Cùng dự, có các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt nội dung tập huấn gồm: ông Đỗ Quý Tiến – Phó Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, các chuyên gia của Văn phòng Chính phủ cùng các đại biểu là lãnh đạo cấp phòng và tương đương, các chuyên viên được giao nhiệm vụ đầu mối thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC của các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ LĐTBXH.
Báo cáo về tình hình, kết quả công tác CCHC, kiểm soát TTHC của Bộ LĐTBXH 09 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Bùi Sỹ Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐTBXH cho biết: Năm 2018, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo quyết liệt về CCHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Bộ đã quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ; Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra CCHC tại một số đơn vị thuộc Bộ năm 2018; Tổ chức hội nghị triển khai công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử của Bộ.
Ông Bùi sỹ Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo
về tình hình, kết quả công tác CCHC, kiểm soát TTHC của Bộ LĐTBXH 09 tháng đầu năm 2018
Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ LĐTBXH, tính đến cuối tháng 9/2018, Bộ đã thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ giao trong năm 2018 đúng tiến độ; Kết thúc thanh tra tại 212 đơn vị, doanh nghiệp, ban hành 1.448 kiến nghị yêu cầu khắc phục sai phạm và 15 quyết định xử phạt hành chính; Kết thúc 05 cuộc thanh tra, gồm 01 cuộc thanh tra hành chính và 04 cuộc thanh tra các lĩnh vực người có công, trẻ em, giảm nghèo và lao động; Tiếp 602 lượt công dân, tiếp nhận 3.322 đơn thư và đã xử lý 100%; giải quyết xong 04 vụ khiếu nại, tố cáo và đang thụ lý giải quyết 01 vụ.
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Bộ đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2018 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, theo đó đề xuất cắt giảm 36 điều kiện, đơn giản hóa 34 điều kiện, loại bỏ 05 điều kiện trên tổng số 112 điều kiện kinh doanh của 09 ngành, nghề thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, đạt tỷ lệ 65,42%, vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra (là 50%). Đồng thời, hoàn thành xây dựng Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa, sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra về chất lượng khi nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, theo đó sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 33/33 sản phẩm hàng hóa, đạt tỷ lệ 100% (trong đó, cắt giảm:05, đơn giản hóa phương thức kiểm tra: 28).
Bộ cũng tiến hành rà soát, đề xuất phương án bãi bỏ 55 TTHC và đơn giản hóa 141 TTHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ, đưa ra khỏi danh mục 26 thủ tục trên tổng số 345 TTHC được rà soát.
Để thực thi phương án theo Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH nêu trên, Bộ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ. Theo đó, đã có 60 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa và 78 TTHC được bãi bỏ, đơn giản hóa. Bộ cũng đã hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, TTHC thuộc phạm vị quản lý của Bộ, và hiện đang hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương để ban hành trong tháng 11/2018.
Ông Đỗ Quý Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ
trình bày vấn đề ứng dụng công nghệthông tin trong cải cách hành chính
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Bộ cũng tiếp tục  cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc tiếp tục rà soát soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của 18 đơn vị nhằm thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 26/08/2018 của Bộ Nội vụ phê duyệt Danh mục vị trí làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ LĐTBXH.
Cùng với đó, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách, đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; triển khai thực hiện cơ chế sử dụng kinh phí Nhà nước để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Bộ quản lý; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Đặc biệt, vấn đề hiện đại hóa hành chính cũng được Bộ chú trọng thực hiện. Cụ thể, Bộ tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, tăng cường an toàn, an ninh thông tin cho Hệ thống mạng Bộ; triển khai chứng thư số chuyên dùng của Ban cơ yếu Chính phủ vào các ứng dụng nội bộ của Bộ; Xây dựng, hệ thống hóa các phần mềm ứng dụng cho công tác CCHC (trong đó bao gồm phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo) tại các đơn vị; phối hợp với Thanh tra Chính phủ tiến hành kết nối thử nghiệm hệ thống của Bộ với Hệ thống khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ. Hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ được triển khai thuận tiện cho người sử dụng. Tính đến nay, tổng số hòm thư công vụ của Bộ được thiết lập khoảng 2.000 hòm thư. 23/23 đơn vị thuộc Bộ ứng dụng Hệ điều hành tác nghiệp của Bộ (eMolisa 5.0) để cập nhật văn bản đến và đi của Bộ. Cùng với đó, các dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đang triển khai tại Bộ đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ trực tuyến của Bộ tại địa chỉ http://dvc.molisa.gov.vn và đều được tích hợp chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ và chữ ký số của các nhà cung cấp chữ ký số công cộng. Kết quả được đánh giá rất khả quan, riêng lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến trong 8 tháng đầu năm là trên 22.000 hồ sơ, chiếm 90% so với tổng số trên 25.000 hồ sơ tiếp nhận xử lý. Về triển khai dịch vụ công cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm cũng đã xử lý trực tuyến hơn 6.000 hồ sơ điện tử tại trên 40 Sở LĐTBXH. Bộ cũng phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang, được thân nhân và các gia đình liệt sĩ đánh giá cao, giúp các gia đình chính sách thuận lợi trong việc tra cứu thông tin, hình ảnh về phần mộ của liệt sĩ cũng như công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và báo tin về phần mộ liệt sĩ tới thân nhân liệt sĩ.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng được nghe thêm phần trình bày của các chuyên gia trong lĩnh vục CCHC của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC; những điểm mới trong quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC…
Mỹ Hạnh
 
 
 
Từ khóa: cari cachs bao