Thời sự
Bộ Lao động – TBXH bố trí tối đa 30% công chức, viên chức, người lao động đến làm việc tại cơ quan
09:35 AM 01/04/2020
(LĐXHH)- “Các đơn vị quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp (trừ khối đào tạo và nghiên cứu khoa học): bố trí tối đa 30% công chức, viên chức, người lao động của đơn vị (theo hình thức luân phiên làm việc) đến làm việc tại cơ quan” – Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH Đào Ngọc Dung về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chiều 31/3, Bộ Lao động - TBXH có văn bản thông báo chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc
Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo: Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Lao động – TBXH thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan để kịp thời giải quyết công việc được giao. 
Các đơn vị quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp (trừ khối đào tạo và nghiên cứu khoa học): bố trí tối đa 30% công chức, viên chức, người lao động của đơn vị (theo hình thức luân phiên làm việc) đến làm việc tại cơ quan.
Các đơn vị sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học: bố trí 100% viên chức, người lao động làm việc tại nhà.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tăng cường họp trực tuyến tại đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể và quản lý chặt chẽ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà.
Công văn thông báo chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ
Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do không chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh.
Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo để đơn vị thực hiện.

Trần Thắng