Thời sự
Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam
08:36 AM 30/04/2018
LĐXH - Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, Đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, một lần nữa khẳng định sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc.
Sức mạnh đó có cội nguồn từ tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “…mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thực sự được nhân lên gấp bội khi được soi sáng bởi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc.
Đại thắng mùa Xuân 1975 là một trong những chiến công hiển hách nhất của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc kháng chiến cũng như trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, mặc dù Mỹ - ngụy có số lượng vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh khổng lồ và hiện đại hơn ta gấp nhiều lần nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về quân và dân ta. Có nhiều yếu tố làm nên Chiến thắng 30/4, đó là sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta; đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, Đảng ta đã đoàn kết toàn dân một lòng tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,... song nhân tố chính trị, tinh thần vẫn là nét đặc sắc của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Chiến thắng lịch sử 30/4 một lần nữa khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam
Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đỉnh cao là chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Trí tuệ Việt Nam đã thắng, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến của Đảng ta đã thắng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã khẳng định sức mạnh của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nhớ đến Đại thắng mùa Xuân 1975, chúng ta không thể nào quên những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ “nằm gai, nếm mật” nhưng đầy hào hùng của dân tộc. Đó là những ngày “vui sao cả nước lên đường”, cái thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, lòng tràn đầy phơi phới tương lai. Đấy là những tháng mà con người có thể vì “cái ta chung” mà sẵn sàng quên đi “cái tôi riêng”, con tim của một người hòa nhịp đập cùng triệu triệu con tim của đồng bào, đồng chí với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “tất cả vì tuyền tuyến”. Trong các ngả đường trường chinh của cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại, biết bao anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống. Máu của các anh hùng liệt sĩ đã đổ cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do.
Thắng lợi lịch sử 30/4 là khúc khải hoàn ca của dân tộc, là bản hùng ca của lòng yêu nước, của tinh thần quật khởi và ý chí, trí tuệ Việt Nam. Với Đại thắng mùa Xuân 1975, dân tộc ta đã bước vào một kỷ nguyên mới: Tổ quốc hoàn toàn tự do, độc lập; nhân dân ta giành lại trọn vẹn chủ quyền dân tộc, quyền làm chủ hoàn toàn đối với đất nước thân yêu của mình. Toàn dân tộc được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Ước mơ cháy bỏng của Bác Hồ “Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn” đã trở thành sự thật. Những bài học tinh túy rút ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh mới, lập nên những thắng lợi mới.
Hiện nay, tình hình khu vực, thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đang đứng trước những thuận lợi và cơ hội to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều gian nan, thử thách. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, phát huy truyền thống lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, cách mạng Việt Nam nhất định sẽ vượt qua chông gai và tiếp tục giành chiến thắng. Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ mới được kết tinh ở các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Để tập hợp quần chúng, đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, trước hết các tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên phải không ngừng phấn đấu, thể hiện rõ tính tiền phong gương mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành xã hội.
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là bản anh hùng ca mãi âm vang theo dòng chảy lịch sử, nuôi dưỡng bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, dù đã đi qua 43 năm song khí thế hào hùng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn cứ mãi rạo rực trong lòng mỗi người Việt Nam yêu nước. Non sông quy về một mối, câu hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vẫn mãi vang lên ở khắp mọi nơi trên đất nước ta, đã và đang thúc giục, động viên, cổ vũ mỗi cán bộ, đảng viên, tuổi trẻ, nhân dân ra sức phấn đấu tập trung sức sáng tạo và trí tuệ lao động, học tập và công tác một cách khoa học, có chất lượng, hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chính là làm cho truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đại thắng mùa Xuân 1975 ngày càng được phát huy. Tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đã và đang tiếp sức cho các thế hệ nối tiếp nhau nỗ lực chung tay xây dựng, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới bằng việc tận dụng thời cơ và chủ động tạo ra cơ hội, sẽ đưa đất nước bứt phá đi lên trong hội nhập. Đó là mong muốn cháy bỏng trong lòng mọi người Việt Nam đối với đất nước, quê hương mình.
43 năm qua, tinh thần của Đại thắng mùa Xuân đã quy tụ lòng dân và tiếp thêm sức mạnh thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, tạo ra động lực to lớn để đưa đất nước đi đến phồn vinh, giàu đẹp. Càng tự hào với những chiến công chói lọi bao nhiêu, chúng ta càng phải tỉnh táo bấy nhiêu trong hội nhập, để kịp thời điều chỉnh và thích ứng với những biến động trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi chưa thể lường hết được. Lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân, gắn bó với dân và luôn biết kiểm chứng qua thực tiễn thì bao giờ chúng ta cũng giành được thắng lợi. Và, không một thế lực thù địch nào có thể thực hiện được âm mưu “diễn biến hòa bình” trước sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì đó chính là lòng dân - sức mạnh nội lực của quần chúng nhân dân. Đấy cũng chính là bài học về bản lĩnh và trí tuệ của Đảng biết khơi dậy ý chí quyết tâm và niềm tin vững chắc vào nhân dân, đã góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
43 năm qua chỉ là một chớp mắt của thời gian, đất nước Việt Nam đã “đổi đời” trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Kỷ niệm 30/4 năm nay là dịp để mỗi người dân con lạc cháu hồng đất Việt ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, là dịp để mỗi người và mọi người, mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương; ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Nguyễn Thanh Hoàng,  Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ