Xã hội
Bắc Giang: Tăng cường truyền thông về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp
11:46 AM 27/08/2020
(LĐXH) - Tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai nhiều hoạt động truyền thông về vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và bình đẳng giới (BĐG) trong lĩnh vực chính trị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân về lợi ích, sự cần thiết của phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới 
Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành đẩy mạnh hoạt động truyền thông về VSTBPN và BĐG trong lĩnh vực chính trị, nâng cao nhận thức về sự cần thiết của phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy BĐG trong lĩnh vực chính trị; đồng thời nhằm củng cố sự tự tin, ý thức vươn lên của phụ nữ đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đảm bảo mục tiêu "Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ" theo quy định tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG, VSTBPN đặc biệt là VSTBPN trong lĩnh vực chính trị, thông qua các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị và đặc thù từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; Tập huấn định hướng truyền thông cho đội ngũ phóng viên, báo chí, cán bộ làm công tác tuyên truyền về cách thức và kỹ năng truyền thông hiệu quả nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý.
Để nâng cao hiệu quả công tác VSTBPN và BĐG, Ban VSTBPN tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BĐG trong lĩnh vực gia đình nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chủ động phối hợp xác minh, nắm tình hình và kiến nghị xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài xảy ra tại đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện các hoạt động VSTBPN và BĐG. Lồng ghép, xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động VSTBPN ở các đơn vị trực thuộc và cấp dưới hoặc tại các doanh nghiệp có nhiều lao động nữ; đơn vị, địa phương có vấn đề nổi cộm đối với phụ nữ và trẻ em gái...
Thời gian qua, cùng với việc nâng cao nhận thức về công tác VSTBPN và BĐG, những nỗ lực thực hiện bình đẳng trong lĩnh vực chính trị ở Bắc Giang đã đạt được một số kết quả tích cực. Theo đánh giá, tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý ở các ngành và các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, tỷ lệ phụ nữ tham gia các cấp ủy nhiệm kỳ 2016-2021 tăng so với nhiệm kỳ 2011-2015. Đến năm 2019, tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp là 20,3%; Tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh là 11,4%; Tỷ lệ cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có từ 30% nữ trở lên có cán bộ chủ chốt là nữ là 51%; Tỷ lệ cán bộ nữ là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương cấp huyện, tỉnh là 42%; Tỷ lệ nữ tham gia đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang là 62,5%; tỷ lệ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân: cấp tỉnh là 22,35%, cấp huyện là 25,64%, cấp xã là 22,5%; Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020: cấp tỉnh là 15,09%, cấp huyện là 12,26%, cấp xã là 16,53%, trong đó số cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 11,46%; số nữ tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 03 đồng chí, chiếm 21,4%.
Với các hoạt động truyền thông về vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được triển khai phong phú, đa dạng và thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.
Nguyễn Hiền