Giáo dục - Nghề nghiệp
Bắc Giang: Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%
10:37 AM 08/10/2021
(LĐXH) - Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Giang mới ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”, với mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 50 cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN; Tổng quy mô tuyển sinh đào tạo tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt trên 31.000 lao động/năm; Tỷ lệ người học trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo sau tốt nghiệp đạt 90% trở lên; Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70% năm 2020 lên 80% năm 2025; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%...
Để phát triển nguồn nhân lực trên nhu cầu của thị trường lao động, trọng tâm là đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động tham gia sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 về việc phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”. Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 50 cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN; Tổng quy mô tuyển sinh đào tạo tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt trên 31.000 lao động/năm; Tỷ lệ người học trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo sau tốt nghiệp đạt 90% trở lên; Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70% năm 2020 lên 80% năm 2025; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%...
Bên cạnh đó, 100% trường THCS và THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; có giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn hướng nghiệp. Có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS (đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%) tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 45% học sinh tốt nghiệp THPT (đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 35%) tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng.
Học viên thực hành nghề tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
Phấn đấu Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp trở thành trường chất lượng cao, có năng lực đào tạo các ngành nghề được các nước trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận. Các trường có nghề được đầu tư trọng điểm đảm bảo đầu ra đào tạo theo chuẩn quốc gia và khu vực.
Trên cơ sở mục tiêu của Đề án, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, thúc đẩy hoạt động GDNN, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Trong đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo lao động, giáo dục hướng nghiệp và GDNN; ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN đối với việc phát triển nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận và huy động sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về GDNN. Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng mở, linh hoạt, bảo đảm quy mô, cơ cấu, hợp lý về ngành, nghề (đa ngành nghề), trình độ đào tạo, vùng, miền, có phân luồng chất lượng. Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành làm công tác quản lý nhà nước về GDNN theo hướng hiện đại; đào tạo kỹ năng quản lý đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung nguồn lực đầu tư một số cơ sở GDNN chất lượng cao, ngành, nghề trọng điểm đã được quy hoạch theo các cấp độ (quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia) và các cơ sở GDNN chuyên ngành, đối tượng đặc thù. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động GDNN, đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở GDNN.
Bên cạnh đó, tăng cường gắn kết GDNN với thị trường lao động và giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo. Xây dựng hệ thống dữ liệu về thông tin thị trường lao động, lao động qua đào tạo gắn với phân tích, dự báo và cung ứng dịch vụ thông tin thị trường lao động tỉnh Bắc Giang; kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia. Hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở GDNN và các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm ngay sau tốt nghiệp.
Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở GDNN xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN hàng năm theo quy định; bảo đảm chất lượng chuẩn đầu ra của từng ngành, nghề đào tạo theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho GDNN. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vốn để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý, tham gia hoạt động GDNN. Nghiên cứu, xây dựng một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, thu hút đầu tư cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung vào chính sách hỗ trợ học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề, ưu tiên đối tượng là lao động thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số, vùng dân tộc và miền núi; hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với các cơ sở GDNN của tỉnh đào tạo lao động./.
Minh Cảnh