Xã hội
Bắc Giang: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới
09:56 AM 08/12/2020
(LĐXH) - Thời gian qua, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) tỉnh Bắc Giang đã thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới (BĐG) và VSTBPN các cấp, góp phần thực hiện hiệu quả công tác BĐG và VSTBPN trên địa bàn.
Bắc Giang chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG và VSTBPN các cấp
Những năm gần đây, lực lượng lao động nữ và đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh Bắc Giang đã ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp là 20,3%; Tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh là 11,4%; Tỷ lệ cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có từ 30% nữ trở lên có cán bộ chủ chốt là nữ là 51%; Tỷ lệ cán bộ nữ là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương cấp huyện, tỉnh là 42%; Một số cơ quan, đơn vị, địa phương trước đây chưa có người đứng đầu là nữ nay đã được kiện toàn; nhiều Sở, ngành có cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo cấp phó ngành.
Từ năm 2016 đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã tuyển sinh và đào tạo cho khoảng 161.190 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 50,5% năm 2015 lên 70% năm 2020, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 33% năm 2015 lên 46,5% năm 2020; Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp cũng tăng nhanh, từ 157.270 lao động vào năm 2016, đến 2020 ước tăng lên 257.000 lao động; Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp khoảng 22,2%; Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 50%; Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức khoảng 100%; Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm từ 3,5% trong năm 2016 xuống còn 3,1% vào năm 2020.
Để có được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách để thúc đẩy BĐG, phát huy mọi tiềm năng tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách về giới và BĐG rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường, trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức và cộng đồng để từng bước làm thay đổi tư duy, định kiến về giới, phân biệt giới trong nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân.
Cùng với đó, tỉnh cũng tập trung nâng cao năng lực thực hiện công tác VSTBPN và BĐG. Trong đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG và VSTBPN; tổ chức tập huấn kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng lồng ghép vấn đề BĐG, kỹ năng phân tích, sử dụng số liệu tách biệt giới trong một số nội dung về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực...Đặc biệt, tỉnh chú trọng tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng; đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị, vai trò của tổ chức đoàn thể đối với những vấn đề liên quan đến nữ công chức, viên chức, người lao động.
Hàng năm, Ban VSTBPN tỉnh phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các cơ quan, ban ngành có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác BĐG các sở, ngành, cán bộ phụ trách công tác BĐG các cấp. Phối hợp với Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác BĐG và VSTBPN cho cán bộ cấp thôn. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Tính riêng trong 2 tháng (tháng 9 -10/2020), Ban VSTBPN tỉnh phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tỉnh tổ chức 11 lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác BĐG,hiệu quả quản lý nhà nước về BĐG cho 1.700 đại biểu là nữ cán bộ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; nữ cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu dân cử ở cấp xã; cộng tác viên, cán bộ làm công tác BĐG ở cấp thôn thuộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Tân Yên, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang. Tại các lớp tập huấn, các đại biểu được cung cấp thông tin, nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ trong quản lý và lãnh đạo, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và các kỹ năng mềm khác.... Qua đó, đại biểu được bổ sung thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực bình đẳng giới để có thể đóng góp công sức, trí tuệ cho công tác bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng và của tỉnh Bắc Giang nói chung, góp phần hoàn thành các mục tiêu về kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong thời gian tới, Ban VSTBPN tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BĐG và VSTBPN, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác cán bộ nữ; Đẩy mạnh truyền thông trong cộng đồng về BĐG nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác BĐG, VSTBPN… để nâng cao năng lực thực hiện công tác BĐG và VSTBPN, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về BĐG và VSTBPN./.
Minh Cảnh