Lao động
Lao động trẻ còn thờ ơ với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Lao động trẻ còn thờ ơ với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
(LĐXH)- Lao động trẻ, nhất là trong khu vực nông nghiệp, còn thiếu nhận thức và các khái niệm về an toàn lao động cơ bản.
1 2 3 4 5 6 7