Xã hội
Hiệu quả từ các chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế ở Tây Ninh Hiệu quả từ các chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế ở Tây Ninh
Thông qua các chương trình hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ, năm 2018 toàn tỉnh có 454 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.
1 2 3 4 5 6 7