VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
An sinh xã hội cho toàn dân để chấm dứt lao động trẻ em
Cập nhật: 2 giờ trước
Tỷ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam không cao và giảm dần theo từng năm. Kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy tỷ lệ trẻ em tham gia làm việc đã giảm từ 15,5% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2018.